Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II

Nosilka in izvajalka: Sonia Vaupot

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Pri predmetu študentje razvijejo:
1.  kompetence za razumevanje in diskurzivno analizo specifičnih francoskih besedil;
2. visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in kulture francoskega govornega področja; 
3. visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja francoskih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika;
4. kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju;
7. kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v francoščini. 

Vsebina

Pri predmetu se študentje seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v francoskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo z diskurzivnimi značilnostmi akademskega, poljudnoznanstvenega in medijskega  diskurza.

Temeljna literatura

Adam J.-M., Les textes : types et prototypes. Paris, Nathan, 1992
Adam J.-M., Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes. Paris, Nathan, 1999
Amossy R., L’Argumentation dans le discours. Paris : Nathan Université 2000
Ballabriga, M. (éd.), Analyse des discours : types et genres : communication et interprétation. Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2002
Bally C., Traité de stylistique française. Genève, Librairie de l'université, 1970
Maingueneau D., Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Paris, Hachette, 1976
Maingueneau D., Analyser les textes de communication. Paris, Dunod, 1998
Molinié G., Eléments de stylistique française. Paris, PUF, 1986
Ricalens-Pourchot N., Lexique des figures de style. Paris, A. Colin, 1998

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.
Predhodni vpis v predmet Francoski jezik: Tvorjenje besedil I.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljih diskurzivne analize in tvorjenja besedil v francoščini; poznavanje temeljnih retoričnih značilnosti različnih žanrov.
Razumevanje temeljnih strategij, ki se uporabljajo pri procesu pisanja. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni in ustni izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.