Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II

Nosilka in izvajalka: Tamara Mikolič Južnič

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:
1.  kompetence za razumevanje in diskurzno analizo specifičnih italijanskih besedil;
2. visoke kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in kulture italijanskega govornega področja; 
3. visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja italijanskih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega jezika;
4. kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju; 
7. kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v angleščini. 

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v italijanskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo z diskurznimi značilnostmi pravilnikov, predpisov in navodil, ter z informativnim in promocijskim diskurzom.

Temeljna literatura

de Beaugrande, Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana.
Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press.
McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.
Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge.
Thorne, S. 1997. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan. 

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o temeljih diskurzne analize in tvorjenja besedil v italijanščini; poznavanje temeljnih retoričnih značilnosti različnih žanrov.
Razumevanje temeljnih strategij, ki se uporabljajo pri procesu pisanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Seminarska naloga z zagovorom in pisni izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.