Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II

Nosilka: Andrea Leskovec

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Sposobnost uporabe vseh predhodno usvojenih jezikovnih zmožnosti za tvorbo zahtevnejših besedil v nemščini;
2. Krepitev sposobnosti izražanja;
3. Urjenje v govornih sposobnostih;
4. Urjenje v bralnih sposobnostih;
5. Širitev nemškega besedišča;
6. Dopolnjevanje znanja iz področja stalnih besednih zvez;
7. Urjenje besedotvorne in skladenjske ter stilistične analize besedil;
8. Prepoznavanje in analiza retoričnih figur kot so: ironija, metafore, simbole itd.;
9. Prepoznavanje kulturnih specifičnosti jezika in besedil;
10. Dopolnjevanje družbenega in kulturnega ozadja obravnavanih besedil.

Vsebina

Študentje izberejo 1 seminar iz spodnjega nabora:
1. Tvorjenje besedil v nemščini II
2. Analiza besedil v nemščini II

Podrobnejša opisa vsebine posameznih seminarjev  sta podani v posebnih opisih obeh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih vsakega posameznega seminarja.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik tolmačenja.
Predhodni vpis v predmet Analiza besedil v nemščini I.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje temeljnih značilnosti določene besedilne vrste v nemščini, pisno in ustno izražanje v nemščini na zelo visokem jezikovnem nivoju.
Temeljito razumevanje besedil (prepoznati in uporabljati retorične figure, prepoznati kulturne specifičnosti besedil).

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Pisni izpit.
Končna ocena sestoji iz končne ocene, pridobljene pri izbranem seminarju.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.