Prevodoslovni seminar (Univerza v Gradcu)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Krepitev ozaveščanja za kognitivno in sociokulturno opredeljenost   profesionalnega prevajanja, kompleksnost prevajalskih procesov, kulturna funkcija prevajanja in etična dimenzija prevajalskega delovanja.

Vsebina

Ekzemplarična predstavitev in kritična refleksija specifičnih problemov prevajanja kot medija inter- in transkulturalne komunikacije, sociokulturna in kognitivna opredeljenost prevajalskih procesov, etika prevajanja. Poseben poudarek je predvsem na aktualnih raziskovalnih smernicah v prevodoslovju in na njihovi aplikaciji na novih raziskovalnih področjih.

Temeljna literatura

1. Baker, Mona (ur.) (2010): Critical readings in translation studies. London ; New York : Routledge.
2. Baker, Mona (2011): In other words : a coursebook on translation. London ; New York : Routledge.
3. Holmes, James S. (1972, 1975) 1994. »The Name and Nature of Translation Studies«. V: Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam, Atlanta: Rodopi.
4. Hermans, T. 1991. Translational Norms and Correct Translations. V: Translation Studies: The State of the Art. Uredila Kitty van Leuven-Zwart in Ton Naaijkens. Amsterdam: Rodopi.
5. Toury, Gideon. 1991. Experimentation in Translation Studies: Achievements, Prospects and Some Pitfalls. V: Empirical Research in Translation and Intercultural Studies. Uredila Sonja Tirkkonen-Kondit. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Strokovni članki, ki jih predavatelj/ica posreduje na predavanjih. / the course is based on a variety of DTS articles selected by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik Skupnega študijskega programa Prevajanje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Ozaveščanje za kognitivno in sociokulturno opredeljenost profesionalnega prevajanja, razumevanje kompleksnosti prevajalskih procesov in kulturne funkcije prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)