Profesionalni vidiki prevajanja (Univerza v Gradcu)

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Cilj predmeta je posredovanje relevantnih informacij, ki  se nanašajo na delovno področje prevajanja, varovanje intelektualne lastnine, poklicno etiko, pa tudi trženje prevajalskih storitev; vse to po možnosti v dialogi s prevajalci iz prakse.

Vsebina

Predstavitev zahtev, pred katere so postavljeni profesionalni prevajalci/prevajalke. Diskusija o poklicnoetičnih vprašanjih v sodobnem prevajalskokulturnem kontekstu. Osvetlitev praktične pomembnosti standardov, norm in strokovnih informacij, npr. o poklicnih združenjih, vprašanja o avtorskih pravicah, pravni vidiki prevajalca za pridobitev samostojnega statusa prevajalca, pravni vidiki urejanje socialnega zavarovanja itn.

Temeljna literatura

1. Roger, Criss (2007): Translation as profession. Samozaložba.
2. Matis, N. (2011): Translation Project Management. Dostpno na spletu v angleščini in francoščini: [http://www.translation-project-management.com/index.html]

Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka..

Strokovni članki, ki jih predavatelj/ica posreduje na predavanjih. / the course is based on a variety of DTS articles selected by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik skupnega študijskega programa druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Posredovanje relevantnih informacij, ki se nanašajo na delovno področje prevajanja, varovanje intelektualne lastnine, poklicno etiko, pa tudi trženje prevajalskih storitev; vse to po možnosti v dialogi s prevajalci iz prakse.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)