Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Razumevanje besedila kot temeljne enote komunikacije.
• Razvijanje sposobnosti opazovanja, opisovanja in vrednotenja besedil s pojmovnikom besediloslovja. 
• Sposobnost strukturne, semantične, pragmatične in stilistično analize besedil. 
• Sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi.
• Uzaveščanje značilnosti besedilnih vrst, tudi zgodovinskorazvojno utemeljeno.
• Razumevanje soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta.
• Razvijanje besedilne kompetence in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Obravnavane teme: Govorjeno, zapisano besedilo, besedilo v sodobnih elektronskih medijih. Značilnosti besedil glede na prenosnik. Značilnosti besedil glede na besedilno vrsto. Komunikacijske norme in oblikovanje besedila. Diskurzivni univerzum kot oblikovalec jezikovnega pomena, jezikovnih in komunikacijskih norm. Procesi branja in opomenjanja besedil v dejavni bralčevi interakciji z besedilom. Bralne strategije in njihova uporaba za bralčev nadzor lastnega tvorjenja pomena besedila.

Študentje se na vajah in seminarju uvajajo v samostojno oblikovanje različnih (strokovnih) besedil, in sicer od (a) izbire teme, zbiranja gradiva in izbora relevantne literature prek (b) raziskave do (c) oblikovanja besedila in njegove govorne predstavitve z usmerjeno diskusijo.

Temeljna literatura

• M. Hladnik, 2016: Nova pisarija. Strokovno pisanje na spletu. Ljubljana: ZZ FF.
• A. Wray, A. Bloomer, 2013: Projects in linguistics and language studies. London/New York: Routledge.
• V. K. Bhatia, 2007: Wolds of written discourse. A genre-based view. London: Continuum.
• C. Howell Major, E. F. Barkley, K. Patricia Cross, 2005: Collaborative Learning Technique. A Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-Bass.
• Chicago Manual of Style (16. izdaja). 2015. Chicago: Chicago University Press. http://www.chicagomanualofstyl...
• Overleaf. Collaborative Writing and Publishing. www.overleaf.com 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tretji letnik študija Medjezikovno posredovanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

(a) Pozitivno ocenjene naloge na vajah (30 % končne ocene);
(b) Seminar (30 % končne ocene);
(b) izpit (40 % končne ocene). 
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.