Semantika

Nosilec in izvajalec: Primož Jurko

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Uvajanje v strokovno terminologijo semantike
- Ozaveščanje študentov o vlogi semantike v širšem (splošnem) pomenu in ožjem (prevajalsko specifičnem).
- Spoznavanje prepletenosti in relevance semantičnih elementov v vseh jezikovnih in zunaj-jezikovnih vsebinah.

Vsebina

• Uvod in osnovna terminologija
• Pomenski odnosi (paradigmatika) 
• Sintagmatski odnosi
• Analiza na pomenske sestavine 
• Semantika prototipov 
• Kompleksnost besednega pomena. Kontekst. Dvoumnost 
• Predikat, poved, propozicija. 
• Pomenski postulati. Udeleženske vloge. Medosebni pomen (govorna dejanja, zlasti ilokucija)
• Semantika, leksikologija in leksikografija. "Pojmovni" jezikovni priročniki: problem principa pomenskih odnosov in/ali semantičnih polj.

Temeljna literatura

Cowie, A.P. 2009. Semantics. Oxford: Oxford University Press.
Lyons, J. 1977. Semantics. Cambridge: University Press. (1. in 2. zvezek).
Palmer, F.R. 1981. Semantics. Cambridge: University Press
Saeed, J. 2003. Semantics. Oxford: Blackwell Publishers.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Znanje o prepletenosti osnovnih semantičnih paradigem z ostalimi jezikoslovnimi polji; zavedanje pomena kot prikladne abstrakcije. Razumevanje bistevnih semantičnih zakonitosti s poudarkom na kompleksnosti besednega pomena.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končni izpit po zaključenih predavanjih.