Simultano tolmačenje: C-A

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Usvajanje, poglabljanje in širjenje osnovnih znanj na področju konferenčnega tolmačenja. 
• Urjenje spomina za potrebe konferenčnega tolmačenja.
• Urjenje sposobnosti povzemanja in sinteze.
• Razvijanje pristopov k usvajanju in poglabljanju besedišča, vezanega na specifična področja znanja.
• Poglabljanje jezikovnega znanja tako v maternem (slovenskem) kot v tujem (angleškem / nemškem / francoskem / italijanskem / španskem) jeziku. 
• Širjenje in poglabljanje enciklopedičnega védenja ter medkulturnega zavedanja. 
• Izpopopolnjevanje slušnega razumevanja ter govornega izražanja v različnih govornih položajih in ob uzaveščanju večplastnosti jezika in sloga.
• Urjenje v nastopanju.
• Usposabljanje za simultano tolmačenje na strokovnih in političnih srečanjih in konferencah ter za ustrezno nastopanje v javnosti.

Vsebina

Osnovna znanja iz simultanege tolmačenja – spominske zmogljivosti, razumevanje govorov, njihove zgradbe, namena govorca in konteksta, v katerem poteka sporazumevanje med udeleženci v govornem položaju, povzemanje in podajanje. Uvajanje v simultano tolmačenje - zvesto ponavljanje izvirnika v maternem oziroma tujem jeziku (ti. senčenje), ponavljanja izvirnika tako, da ga oblikovno preoblikujemo (ti. parafraziranje oziroma reformuliranje). Simultano tolmačenje najprej krajših, potem pa vse daljših sklopov (do približno sedem do deset minut) le iz tujega jezika v slovenščino. Izpopolnjevanje nastopanja v javnosti.

Temeljna literatura

• Falbo,C.,Russo,M. in Straniero Sergio, F (ur.). (1999).Interpretazione simultanea e consecutiva. Ulrico Hoepli Editore: Milano, 202-206.
• Gran,L.&Riccardi,A. (ed.). (1997).Nuovi orientamenti negli studi sull‘interpretazione.Padova:Cooperativa Libraria Editrice Universita‘ di Padova
• Lambert, S. & Moser-Mercer, B. (ur.) (1994). Bridging the Gap: Empirical Research in Simultaneous Interpretation. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins.
• Lederer, M. (1981). La traduction simultanée. Paris: Lettres Modernes.
• Ljeskovac, N. &  Markič, J. (1993). Konferenčna terminologija. Ljubljana: samozaložba
• Markič, J. (1999). »Simultano tolmačenje«. Uporabno jezikoslovje 7-8. 170-178.
• Popović,M.(1999). Kako se tolmač pripravlja na svoje delo.Ljubljana:Uporabno jezikoslovje 7-8,170-178.
• Snelling, D. C. (1991). Changes in language structure in simultaneous interpreting. V: La formation des interprètes de conférence, Conference 1987, Université de Mons-Hainault.
• Snelling, D. C. (1992). Strategies for Simultaneous Interpreting from Romance Languages into English. Campanotto Editore Udine: Udine.
• Snelling, D. C. (1992). Taxonomy and simultaneous interpretation, Terminologie et Traduction, 2/3, 313-315.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni izpit.