Slovenski jezikovni standard - vaje

Nosilec in izvajalec: Vojko Gorjanc

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Razumevanje pluralnosti jezikoslovnih pristopov v 20. stoletju.
• Razumevanje dejavnosti jezikovnega opisovanja in predpisovanja.
• Razumevanje pluralnosti metodoloških pristopov pri jezikovnem opisovanju.
• Razumevanje funkcije jezikovnih priročnikov v družbi.
• Sposobnosti kritičnega vrednotenja jezikovnih opisov.
• Sposobnosti prenosa teoretičnih opisov jezika v prevajalsko prakso.
• Sposobnosti predvsem pisne komunikacije v slovenskem jeziku in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Jezikoslovne smeri 20. stoletja in njihov odsev v slovenističnem jezikoslovju s poudarkom na poststrukturalnih jezikoslovnih smereh, še posebej tistih, ki so vplivale na sodobno prevodoslovje. Jezikovni opis in standardnojezikovna ideologija. Orientacija v osrednjih slovenističnih priročnikih in njihova družbena umestitev. Jezikovni opisi in digitalni medij. Jezikovni opis in predpis. Jezikoslovje in jezikovni opisi, metode jezikovnih opisov. Jezikoslovje in jezikovno predpisovanje. Norma in kodifikacija. Implicitna in eksplicitna norma. Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih priročnikov. Vzpostavljeno je jasno razmerje med jezikovnim opisovanjem kot delovanjem jezikoslovja ter predpisovanjem kot nejezikoslovno dejavnostjo. Predstavljena je pluralnost metodoloških pristopov v jezikoslovju in njihova (navidezna) nepluralnost v slovenističnem jezikoslovju.

Študentje pri predmetu spoznajo temeljne jezikovne priročnike, tako klasične kot tiste, ki jih prinašajo novi mediji, jih kritično vrednotijo, še posebej z vidika prevajalskega dela.

Temeljna literatura

• Slovenščina 2.0 Tematska številka »Leksikografija«, 2014. http://www.trojina.org/slovens...
• Slavistična revija 2003, št. 2. http://www.ff.uni-lj.si/sr/ind...
• Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, ZRC SAZU, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Uvod. http://www.fran.si/130/sskj-sl...
• Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. Ljubljana: Cankarjeva založba, ZRC SAZU, 2014. Uvod. http://www.sskj2.si/Content/Si...
• Slovenski pravopis. 1. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001.
• Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP, 2010, str. 408–418.
• Morgan, Brian: Poststructuralism and Applied Linguistics. V: International Handbook of English Language Teaching, ur. Jim Cummins in Chris Davison (Springer International Handbooks of Education), Springer 2007, str. 1033–1052. http://link.springer.com/chapt...

Spletni viri/Online resources:
• Center za jezikovne vire in tehnologije UL: https://www.cjvt.si/
• Portal Fran: http://fran.si/
• Jezikovni viri in tehnologije IJS: http://nl.ijs.si/

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstva.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

a) kolokvij na vajah (pisni izdelki na vajah so pogoj za pristop h kolokviju);
kolokvij prinese 40 % ocene;

c) izpit (preostalih 60 %).
Ocenjevalna lestvica: od 6–10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6,0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.