Slovensko-angleško prevajanje l

Nosilka in izvajalka: Marija Zlatnar Moe

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino.
- Kompetence za razumevanje in kontrastivno analizo angleških in slovenskih besedil.
- Kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
- Tvorjenje in redakcija besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika.
- Prepoznavanje različnih besedilnih tipov in njihovih značilnosti, vključno z registrskimi posebnostmi in določenimi pravili, ki veljajo znotraj posameznih diskurzov.
- Ponovno pisanje vzporednih besedil v slovenščini
- Prevajanje preprostih krajših besedil iz angleščine v slovenščino

Vsebina

Predmet obsega:
a) Prevajanje iz angleščine v slovenščino
b) Angleški jezik in besedilo

Prevajanje iz angleščine v slovenščino:
Namen predmeta je razviti tehnike in strategije za čim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v angleščini, in prevajanje izhodiščnih besedil različnih vrst (novice, krajši članki, vzporedna besedila (navodila za uporabo, recepti), seznami izdelkov v ciljni jezik. ),. Bralne sposobnosti in razumevanje besedil razvijamo z razpravo in analizo izhodiščnih besedil; s primerjavo izhodiščnih in ciljnih besedil, razvijanjem spretnosti pri uporabi prevajalskih sredstev in zunajbesedilnega znanja in splošne razgledanosti, ponovnim pisanjem vzporednih besedil ter prevajanjem manj zahtevnih besedil.

Angleški jezik in besedilo:
Študentje spoznavajo različne tipe besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne značilnosti na besedni (registrski) in skladenjski ravni. Predmet zajema tako teoretični del, pri katerem študentje spoznavajo in obravnavajo različne diskurzne pojme in izrazje, kot tudi praktični del, pri katerem ob uporabi pridobljenih znanj samostojno tvorijo pisna in govorjena besedila.

Temeljna literatura

  • Enojezični angleški slovar
  • Dvojezični slovarji
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika
  • Slovenski pravopis

Gradivo, ki ga pripravi izvajalec

  • Haines, Simon. 2008: Real Writing, Cambridge: Cambridge University Press
  • Craven, Miles. 2008: Real Listening & Speaking, Cambridge: Cambridge University Press
  • Carter, R. et al. 1997. Working with Texts. London/New York: Routledge.
  • Halliday, M.A.K., R. Hasan. 1997(1976). Cohesion in English. London/New York: Longman.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot. Ocene iz posameznih enot so:
1. Prevajanje iz angleščine v slovenščino: medletno ocenjevanje prevodov in testov (40%), končni izpit (60%);
2. Angleški jezik in besedilo: medletno delo (40%) izpit (60%)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete