Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje lll

Cilji in kompetence

 • spoznavanje naprednih prevajalskih strategij
 • spoznavanje uporabe specializiranih slovarjev in paralelnih besedil
 • razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence
 • vzpodbujanje občutljivosti za zvrst in sobesedilo angleškega in slovenskega besedila

Opis vsebine

Predmet Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje III se osredotoča na izpopolnjevanje strategij za analizo, razumevanje in prevajanje besedil iz angleščine v slovenščino in obratno. Študentje še vedno prevajajo večinoma nekoliko težja publicistična besedila z različnih področji, npr. politike, gospodarstva, poljudne znanosti in humanistike, kulture in umetnosti. Posebna pozornost se še vedno posveča skladenjskim, besedilnozvrstnim, pa tudi slogovnim in jezikovnozvrstnim značilnostim posameznih besedil, namenu besedila v izhodiščnem in ciljnem besedilu, ter pričakovanjem in zahtevam ciljnih bralcev. Poleg analize in prevajanja besedil v obeh jezikih, pri predmetu obravnavamo tudi nekatera težja področja prevajanja med angleščino in slovenščino, npr. pri besedotvroju, poudarjanju, jezikovnosvrstnih vprašanjih, metaforiki, kulturnovezanih prvinah in podobnem. 

Temeljna literatura

 • Oxford Collocations dictionary for students of English, Oxford: Oxford University Press, 2002
 • Enojezični EFL angleški slovar (približno 70 000 gesel): Collins Publishers, Macmillan Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers itd.
 • Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.
 • Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 1995. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 • dodatno gradivo, ki ga pripravi izvajalec seminarja
 • različni specializirani slovarji in drugi pripomočki

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni posameznih sklopov sta:

 • Prevajanje v slovenščino:  medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0. Skupaj 50 % končne ocene.
 • Prevajanje iz slovenščine: medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0. Skupaj 50 % končne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.