Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje IV

Cilji in kompetence

- Poznavanje naprednih prevajalskih strategij
- Poznavanje uporabe specializiranih slovarjev in paralelnih besedil
- ra- Razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence
- Spodbujanje občutljivosti za zvrst in sobesedilo francoskega in slovenskega besedila
- Kulturološke in jezikovne kompetence za prevajanje med slovenščino in francoščino 
- Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela ter  dela v skupini 

Opis vsebine

Pri seminarju Slovensko-francosko medkulturno posredovanje se študentje prvič seznanijo s prevajanjem iz slovenščine v francoščino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, deloma se nadaljuje tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v francoščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k spodbujanju občutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pričakovanja in zahteve ciljne publike, ki določajo način in strategijo prevajanja. Praktično delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz francosko-slovenske protistavne analize, pri čemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Temeljna literatura

Slovarji: 
Ob        Obvezni: 
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. 
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991. 
3.Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/) 
4. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
5. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporočljivi:
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

 Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

 Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov prevajanja iz slovenščine.

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz: medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.