Slovensko-francosko prevajanje I

Nosilka in izvajalka: Mojca Schlamberger Brezar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo.
- Kompetence za razumevanje in kontrastivno analizo francoskih in slovenskih besedil.
- Kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
- Prevajanje preprostih krajših besedil iz francoščine v slovenščino.
- Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika.
- Seznanjanje z različnimi besedilnimi tipi in njihovimi značilnostmi, vključno z registrskimi značilnostmi in določenimi pravili, ki veljajo znotraj posameznih diskurzov.
- Spoznavanje osnovnih principov prevajanja krajših besedil različnih besedilnih tipov v francoskem eziku, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevajanje iz francoščine v slovenščino 1
b) Francoski jezik in tvorjenje besedil

Prevajanje iz francoščine v slovenščino:
Namen predmeta je razviti tehnike in strategije za čim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v francoščini in prevajanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljni jezik.
Pisno in ustno analiziranje, povzemanje in parafraziranje krajših splošnih francoskih in slovenskih besedil. Primerjanje izvirnika in prevedenega besedila in razlik med prevodi različnih avtorjev. Izdelava povzetkov v slovenščini na podlagi francoskega besedila.

Francoski jezik in tvorjenje besedil:
Študentje spoznajo različne tipe besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne značilnosti na besedni in skladenjski ravni.
Spoznavanje tehnik prodiranja v besedilo, razčlenjevanja in povzemanja.

Tvorjenje krajših sestavkov v slovenskem in francoskem jeziku na podlagi predloge, povzemanje, razčlenjevanje s poudarkom na ustrezni rabi slovenskega in francoskega jezika. Prosto tvorjenje. Spoznavanje specifičnosti francoske skladnje v primerjavi s slovenščino.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
5. Trésor de la langue française en ligne (http:atilf.atilf.)

Priporočljivi:
5. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nouveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študijskega programa Prevajalstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot. Ocene iz posameznih enot so:
1.Prevajanje iz francoščine v slovenščino: medletno ocenjevanje prevodov in testov (40%), končni izpit (60%) – 50 % skupne ocene;
2. Francoski jezik in tvorjenje besedil: medletno ocenjevanje testov (40%), končni izpit (60%) – 50 % skupne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.