Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje IV

Cilji in kompetence

  • spoznavanje naprednih prevajalskih strategij;
  • spoznavanje uporabe specializiranih slovarjev in paralelnih besedil;
  • razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence;
  • spodbujanje občutljivosti za zvrst in sobesedilo italijanskega in slovenskega besedila. 

Opis vsebine

Pri seminarju Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje III se študentje prvič seznanijo s prevajanjem iz slovenščine v italijanščino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, nadaljuje se tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v italijanščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k spodbujanju občutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pričakovanja in zahteve ciljne publike, ki določajo način in strategijo prevajanja. Praktično delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz italijansko-slovenske protistavne analize, pri čemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Temeljna literatura

Delise, Lee Jahnke, Cormier. 2007. Terminologia della Traduzione. Milano: Hoepli.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

  • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
  • Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
  • Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
  • Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji./

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja. Predhodno obiskovanje predmeta Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz: medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.