Slovensko strokovno besedilo

Nosilec in izvajalec: Vojko Gorjanc

Cilji in kompetence

• Sposobnost pisne komunikacije v slovenščini
• Sposobnost govorne komunikacije v slovenščini
• Sposobnost oblikovanja različnih besedilnih vrst strokovnega diskurza 
• Sposobnost kritičnega vrednotenja različnih tipov strokovnega diskurza
• Sposobost uporabe koherentnega terminološkega aparata
• Terminotvorna sposobnost v slovenščini
• Sposobnost argumentiranja v diskurzu
• Uzaveščanje pluralnosti metodoloških pristopov v prevodoslovju

Vsebina

a) Strokovno besedilo: 
Seminar na splošno predstavi komunikacijske strategije, v nadaljevanju pa jih študentke in študenti aplicirajo na strokovni diskurz. Poudarek je na spoznavanju specifike slovenskega srokovnega diskurza v razmerju do vseh drugih tipov diskurza in strokovnega diskurza v drugih jezikih. Pri samostojnem seminarskem delu pa se študentje osredotočajo na vprašanja (a) izbor metode in opisa metodologije raziskovalenga dela, (b) načrtovanje in pripava gradiva, (c) argumentacijo v diskurzu in (č) jezikovno in slogovno podobo strokovnega besedila.
b) Metodološka priprava na magistrsko delo:
Seminar predstavi vrste raziskovalnega dela v prevodoslovju: povezava med teoretičnimi izhodišči raziskovanja, uporabljenimi metodami dela in interpretacijo rezultatov.

Temeljni literatura in viri

1. GORJANC, Vojko. Kohezivni vzorec matematičnih besedil. Slavistična revija 1999, št. 2, str. 139-159. 
2. GORJANC, Vojko, VINTAR, Špela. Korpusna analiza vloge označevalcev medleksemskih razmerij v organizaciji besedila. Jezik in slovstvo 2007, št. 3/4, str. 117-129.
3. VINTAR, Špela. Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Oddelke za prevajalstvo FF UL, 2008.
4. WAGEN, Keith van. Writing a Thesis: Substance And Style. Arizona State University, 1991.
5. WILLIAMS, Jenny and Andrew Chesterman: The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome, 2002.
6. KOCIJANČIČ POKORN, Nike (ur.): Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanja o
- komunikacijskih strategijah in tehnikah
- značilnostih različnih tipov diskurza in specifikah strokovnega diskurza
- vrstah raziskovalnega dela v prevodoslovju
- postopkih izvedbe samostojne raziskave

Razumavanje
- argumentacijskih postopkov v diksurzu
- postopkov za kontrolo komunikacije v različnih govornih situacijah, predvsem v javnosti izpostavljenih situacijah.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
a) Strokovno besedilo: 1 seminarska naloga in 1 predstavitev v seminarju (75 %) 
b) Metodološka priprava na magistrsko delo: 1 seminarska naloga (25 %)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.