Tehnično prevajanje (SLO-ANG)

Nosilec in izvajalec: Donald Reindl

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1.  Razumevanje tesne povezanosti jezika in kulture
2.  Razumevanje vpliva kulturnih dejavnikov na sporazumevanje 
3.  Razumevanje soodvisnosti uspešnega sporazumevanja in medkulturnega znanja
4.  Uzaveščanje splošnih razlik med kulturnimi in komunikacijskami normami in konvencijami v angleščini in slovenščini
5.  Uzaveščanje razlike med kulturnim in situacijskim kontekstom
6.  Uzaveščanje značilnosti diskurza kot jezika v rabi
7.  Razumevanje procesa, v katerem bralec gradi besedilni svet 
8.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino 
9.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela.

Vsebina

Kako definirati kulturo in kulturne razlike
Modeli kulture
Globalizacija in lokalizacija
Družbeno-kulturne norme, konvencije in usmeritve
Metakomunikacija in komunikacijski okviri
Situacijski kontekst, kulturni kontekst 
Razmerja med jezikom in kulturo  
Družbena in kulturna specifika angleško govorečih okolij in Slovenije
Govorna dejanja v angleščini in slovenščini
Različni diskurzi v angleščini in slovenščini 
Prevajanje in medkulturna sporazumevalna kompetenca

Temeljna literatura

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravi predavatelj.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki, na primer:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary; e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP. 
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70,000 entries) from a major British or American publisher; e.g.: Longman, Collins, Oxford, Chambers, etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual one-volume English dictionary (approx. 170,000 entries) from a major British or American publisher; e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.
5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., & Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, & Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Znanje o prevajalskih strategijah za prevajanje tehničnih besedil v angleščino; poznavanje značilnosti žanra tehničnih besedil. 
Razumevanje prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje tehničnih besedil v angleščino.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.