Terminologija

Nosilka in izvajalka: Špela Vintar

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Razvijanje terminotvornih kompetenc v maternem jeziku skozi opazovanje terminoloških postopkov v maternem in drugih jezikih. Razvijanje sposobnosti uporabe teoretičnih in praktičnih terminoloških načel pri terminografskem delu za prevajalske namene. 

Vsebina

1. Uvod v terminološko vedo. Razmerje termin- leksem; termin - pojem. Zgodovina terminološke vede. 
2. Pojmovni sistemi, razmerja med pojmi, pisanje definicij.
3. Terminotvorje, prevzemanje, terminologizacija.
4. Terminografija. Tipi terminografskih del.
5. Računalniško podprta terminografija, korpusne metode, orodja za upravljanje terminoloških baz.
6. Terminološki standardi, podatkovni formati, XML in TBX. 
7. Terminološka analiza specializiranega besedila s prevajalskega vidika.

Temeljna literatura

  • M. Theresa Cabre: Terminology. Theory and Practice. John Benjamins, 2001.   
  • Vintar, Š. (2008) Terminologija. Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik skupnega študijskega programa druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje razlik med splošnojezikovnim in specializiranim besediščem. Razumevanje terminotvornih načel in sposobnost izbire prevajalske strategije ob srečevanju s terminološkimi problemi.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit.