Tolmačenje za družbo

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Cilj modula je, da študentom posreduje sposobnost, da profesionalno in okoliščinam primerno obvladujejo različne situacije s področja tolmačenja za skupnost na visoki jezikovni ravni ter s potrebno kulturno kompetenco in senzibilnostjo.

Vsebina

Uvod v različne, za prakso pomembne situacije in priložnosti tolmačenja za potrebe  skupnosti (medicina, psihoterapija, policija, uradi za pridobitev azila, upravni organi, svetovalne službe itd.); informacije o tolmačenju za potrebe skupnosti z vidika poklicne prakse (značilnosti tolmačenja za skupnost, zahteve in profil kompetenc, obvladovanje navzkrižij vlog, profesionalnost & poklicna vodila); kritična refleksija lastnega tolmaškega dela in medsebojna evalvacija; kritična analiza teoretsko pridobljenega znanja in posameznim situacijam ustrezno udejanjanje v praksi; izdelava in vaja ustreznih tehnik tolmačenja za potrebe skupnosti (obvladovanje hitrih jezikovnih preskokov in menjajočih se govorcev, tolmačenje za različno velike skupine ljudi, tolmačenje v situacijah, ki so čustveno obremenilne ali konfliktne itd.); strategije za profesionalno ravnanje v situacijah tolmačenja za potrebe skupnosti; modeli kakovosti in kakovost tolmačenja; priprava na tolmačenje za potrebe skupnosti; potek postopka ob prevzemu naročila.

Temeljna literatura

Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik Skupnega študijskega programa Prevajanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit