Tvorjenje besedil v angleškem jeziku

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino.
- Kompetence za razumevanje in kontrastivno analizo angleških in slovenskih besedil. 
- Kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
- Tvorjenje in redakcija besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika.
- Prepoznavanje različnih besedilnih tipov in njihovih značilnosti, vključno z registrskimi posebnostmi in določenimi pravili, ki veljajo znotraj posameznih diskurzov.

Vsebina

Predmet obsega:
a) Medjezikovno posredovanje
b) Tvorjenje besedil v angleškem jeziku

Medjezikovno posredovanje: namen predmeta je razviti tehnike in strategije za čim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v angleščini in slovenščini, ter ponovno pisanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljnem jeziku. Tako angleščina kot slovenščina služita kot izhodiščni in ciljni jezik. Besedilne vrste, ki se največkrat obravnavajo pri predmetu, so novice, članki z različnih področij, blogi, občasno knjige, filmi . Bralne sposobnosti in razumevanje besedil razvijamo z razpravo in analizo izhodiščnih besedil in različnimi vrstami povzemanja; s primerjavo izhodiščnih in ciljnih besedil, razvijanjem spretnosti pri uporabi prevajalskih sredstev in zunajbesedilnega znanja in splošne razgledanosti. Ponovno pisanje se osredotoča na različne vrste povzetkov (popolnih, delnih, nevtralnih, pristranskih, v različnih jezikovnih zvrsteh in slogih) in na analizo in razpravo o domačih nalogah, ki jih študentje prinesejo k pouku.

Angleško tvorjenje besedil: Študentje spoznavajo različne tipe  besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne značilnosti na besedni (registrski) in skladenjski ravni. Predmet zajema tako teoretični del, pri katerem študentje spoznavajo in obravnavajo različne diskurzne pojme in izrazje, kot tudi praktični del, pri katerem ob uporabi pridobljenih znanj samostojno tvorijo pisna in govorjena besedila. 

Temeljna literatura

  • Enojezični angleški slovar
  • Dvojezični slovarji
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika
  • Slovenski pravopis
  • Gradivo, ki ga pripravi izvajalec
  • Haines, Simon. 2008: Real Writing, Cambridge: Cambridge University Press
  • Craven, Miles. 2008: Real Listening & Speaking, Cambridge: Cambridge University Press
  • Carter, R. et al. 1997. Working with Texts. London/New York: Routledge.
  • Halliday, M.A.K., R. Hasan. 1997(1976). Cohesion in English. London/New York: Longman.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot. Ocene iz posameznih enot so:  1. Medjezikovno posredovanje: medletno ocenjevanje prevodov in testov (40%), končni izpit (60%); 2. Tvorjenje besedil v angleškem jeziku: seminarska naloga in ustna predstavitev med študijskim letom (40%), 2 pisna testa (kolokvij + končni izpit) (60%)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete