Tvorjenje besedil v francoskem jeziku

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo. 
2. Kompetence za razumevanje in kontrastivno analizo francoskih in slovenskih besedil. 
3. Kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
4. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika. 
5. Seznanjanje z različnimi besedilnimi tipi in njihovimi značilnostmi, vključno z registrskimi značilnostmi in določenimi pravili, ki veljajo znotraj posameznih diskurzov. 
6. Spoznavanje osnovnih principov prevajanja krajših besedil različnih besedilnih tipov v francoskem eziku, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Medjezikovno posredovanje
b) Tvorjenje besedil v francoskem jeziku

Pisno in ustno analiziranje, povzemanje in parafraziranje krajših splošnih francoskih in slovenskih besedil. Primerjanje izvirnika in prevedenega besedila in razlik med prevodi različnih avtorjev. Izdelava povzetkov v slovenščini na podlagi francoskega besedila. Spoznavanje tehnik prodiranja v besedilo, razčlenjevanja in povzemanja. 
Tvorjenje krajših sestavkov v slovenskem in francoskem jeziku na podlagi predloge, povzemanje, razčlenjevanje s poudarkom na ustrezni rabi slovenskega in francoskega jezika. Prosto tvorjenje. Spoznavanje specifičnosti francoske skladnje v primerjavi s slovenščino.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki: 
Obvezni: 
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. 
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991. 
3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
5. Trésor de la langue française en ligne (http:atilf.atilf.)

Priporočljivi:
5. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nouveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot. Ocene iz posameznih enot so: 
1. Medjezikovno posredovanje: medletno ocenjevanje prevodov in testov (40%), končni izpit (60%) – 50 % skupne ocene;
2. Tvorjenje besedil v francoskem jeziku: medletno ocenjevanje testov (40%), končni izpit (60%) – 50 % skupne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.