Tvorjenje besedil v nemškem jeziku

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo. 
2. Kompetence za razumevanje in kontrastivno analizo nemških in slovenskih besedil. 
3. Kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
4. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega jezika. 
5. Seznanjanje z različnimi besedilnimi tipi in njihovimi značilnostmi, vključno z registrskimi značilnostmi in določenimi pravili, ki veljajo znotraj posameznih diskurzov. 
6. Spoznavanje osnovnih principov prevajanja krajših besedil različnih besedilnih tipov v nemškem jeziku, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Medjezikovno posredovanje
b) Tvorjenje besedil v nemškem jeziku

Medjezikovno posredovanje:  Študentke in študentje analizirajo posamezna besedila različnih žanrov in ob tem upoštevajo notranje (mikro) in zunanje (makro) dejavnike po Christiane Nord, iščejo vzporedna besedila v nemškem in slovenskem jeziku ter sami oblikujejo povzetke in obnove splošnih nemških besedil v slovenskem jeziku. Spoznajo pojem besedila in različnih besedilnih vrst, obravnavajo besedilne funkcije, pisno in ustno sporočanje. Poudarek je na primerjavi prevodov in izvirnih besedil, iskanju po virih in uporabi slovarjev, pisanju povzetkov, prevajanju preprostejših, krajših besedil, analizi izhodiščnih besedil, analizi napak.

Tvorjenje besedil v nemškem jeziku:  Pri vajah iz tvorjenja besedil študentje obravnavajo: - tvorjenje nemških besedil različnih tematskih sklopov (življenjepis, prošnja, , komentar, esej, kuharski recepti itd.); - stilistične posebnosti jezika; - kulturne specifičnosti besedil; - medkulturno razsežnost prevajalskega dela. Predmet zajema tako teoretični del, kjer študenti spoznavajo in obravnavajo različne diskurzne pojme in izrazje, kot tudi praktični del, kjer samostojno tvorijo besedila ob uporabi pridobljenih znanj.

Temeljna literatura

- Hönig, Hans G.; Kußmaul, Paul (1999): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.
- Bußmann, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.
- Söllinger, Peter (1989): Texte schreiben. Methodische Anregungen. Wien: Literas Universitätsverlag. 
- Nord, Christiane (2003): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: J. Groos.
- Slovenski pravopis. 1. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001 (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).  
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Material prepared by the teacher.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov (Medjezikovno posredovanje, Tvorjenje besedil v nemškem jeziku). Oceni iz posameznih sklopov sta:

1. Medjezikovno posredovanje:  medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) –skupaj 50 % končne ocene. 

2. Tvorjenje besedil v nemškem jeziku: medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) – skupaj 50 % končne ocene. 

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.