Upravljanje s terminologijo

Cilji in predmetnospecifične kompetence

V sklopu predavanj bodo posredovani znanje in spretnosti, ki so temeljnega pomena za znanstveno osnovano računalniško podprto prevajalsko usmerjeno terminološko delo.

Vsebina

Osnovni pojmi terminologije, oblikovanje novih terminov, tvorjenje poimenovanj, opis pojmov, pojmovni sistemi, struktura in ponudba informacij v slovarjih in podatkovnih bazah, delo z Multitermom, struktura računalniškega orodja TermItat, način dela pri eno-, dvo- in večjezični terminologiji, (samodejno) luščenje terminologije, problem neujemanja pojmov v terminologiji, izmenjava terminologij, elektronski terminološki viri, workflows.

Temeljna literatura

Jost Zsetsche: The Translator's Toolbox. A Computer Primer for Translators. Online Edition 2011, http://www.internationalwriters.com.

Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik Skupnega študijskega programa Prevajanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit