Uvod v študij slovenskega jezika

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Razumevanje pluralnosti jezikoslovnih pristopov v 20. stoletju.
• Razumevanje dejavnosti jezikovnega opisovanja in predpisovanja.
• Razumevanje pluralnosti metodoloških pristopov pri jezikovnem opisovanju.
• Razumevanje funkcije jezikovnih priročnikov v družbi.
• Sposobnosti kritičnega vrednotenja jezikovnih opisov.
• Sposobnosti prenosa teoretičnih opisov jezika v prevajalsko prakso.
• Sposobnosti predvsem pisne komunikacije v slovenskem jeziku in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Jezikoslovne smeri 20. stoletja in njihov odsev v slovenističnem jezikoslovju s poudarkom na poststrukturalnih jezikoslovnih smereh, še posebej tistih, ki so vplivale na sodobno prevodoslovje. Položaj in organiziranost slovenistike doma in v tujini. Orientacija v osrednjih slovenističnih priročnikih in njihova družbena umestitev. Jezikovni priročniki v novih medijih. Prednosti novomedijskih jezikovnih priročnikov. Jezikovni opis in predpis. Jezikoslovje in jezikovni opisi, metode jezikovnih opisov. Jezikoslovje in jezikovno predpisovanje. Norma in kodifikacija. Implicitna in eksplicitna norma. Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih priročnikov. Vzpostavljeno je jasno razmerje med jezikovnim opisovanjem kot delovanjem jezikoslovja ter predpisovanjem kot nejezikoslovno dejavnostjo. Predstavljena je pluralnost metodoloških pristopov v jezikoslovju in njihova (navidezna) nepluralnost v slovenističnem jezikoslovju. 

Študentje pri predmetu spoznajo temeljne jezikovne priročnike, tako klasične kot tiste, ki jih prinašajo novi mediji, jih kritično vrednotijo, še posebej z vidika prevajalskega dela. 

Temeljna literatura

• Slovenščina 2.0 Tematska številka »Leksikografija«, 2014. http://www.trojina.org/slovens... 
• Slavistična revija 2003, št. 2. http://www.ff.uni-lj.si/sr/ind...  
• Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, ZRC SAZU, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Uvod. http://www.fran.si/130/sskj-sl... 
• Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. Ljubljana: Cankarjeva založba, ZRC SAZU, 2014. Uvod. http://www.sskj2.si/Content/Si... 
• Slovenski pravopis. 1. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001.
• Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP, 2010, str. 408–418.  
• Morgan, Brian: Poststructuralism and Applied Linguistics. V: International Handbook of English Language Teaching, ur. Jim Cummins in Chris Davison (Springer International Handbooks of Education), Springer 2007, str. 1033–1052. http://link.springer.com/chapt... 
Spletni viri/Online resources:
• Oddelek za slovenistiko FF UL http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-slovenistiko.aspx; povezavi na »Zgodovina« in »Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik«
• Oddelek za prevajalstvo FF UL http://www.prevajalstvo.net/; povezava na »Predstavitev«, »Zgodovina oddelka« 
• Jezikovni viri za slovenščino: http://www.sdjt.si/wp/povezave...  

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija Medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

a) 2 kolokvija na vajah (pisni izdelki na vajah so pogoj za pristop h kolokviju);
2 kolokvija tvorita skupaj 40 % ocene, in sicer k njej prispevata vsak po 1/2;
c) izpit (preostalih 60 %).
Ocenjevalna lestvica: od 6–10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6,0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.