Uvod v študij slovenskega jezika - vaje

Cilji in predmetnospecifične kompetence

• Razumevanje pluralnosti jezikoslovnih pristopov v 20. stoletju.
• Razumevanje dejavnosti jezikovnega opisovanja in predpisovanja.
• Razumevanje pluralnosti metodoloških pristopov pri jezikovnem opisovanju.
• Sposobnosti kritičnega vrednotenja jezikovnih opisov.
• Sposobnosti predvsem pisne komunikacije v slovenskem jeziku in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Jezikoslovne smeri 20. stoletja in njihov odsev v slovenističnem jezikoslovju s poudarkom na poststrukturalnih jezikoslovnih smereh, še posebej tistih, ki so vplivale na sodobno prevodoslovje. 

Jezikovni opis in predpis. Jezikoslovje in jezikovni opisi, metode jezikovnih opisov. Jezikoslovje in jezikovno predpisovanje. Norma in kodifikacija. Implicitna in eksplicitna norma. Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih priročnikov. 

Temeljna literatura

• Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, ZRC SAZU, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Uvod. http://www.fran.si/130/sskj-sl... 
• Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. Ljubljana: Cankarjeva založba, ZRC SAZU, 2014. Uvod. http://www.sskj2.si/Content/Si... 
• Slovenski pravopis. 1. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001.
• Morgan, Brian: Poststructuralism and Applied Linguistics. V: International Handbook of English Language Teaching, ur. Jim Cummins in Chris Davison (Springer International Handbooks of Education), Springer 2007, str. 1033–1052. http://link.springer.com/chapt... 

Spletni viri:

Jezikovni viri za slovenščino: http://www.sdjt.si/wp/povezave...  

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija Medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

a) 2 kolokvija na vajah;
2 kolokvija tvorita skupaj 40 % ocene, in sicer k njej prispevata vsak po 1/2;
c) izpit (preostalih 60 %).
Ocenjevalna lestvica: od 6–10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6,0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.