Zagovor v seminarju

Cilji in kompetence

- sposobnost razlikovanja metodoloških pristopov v prevodoslovju  in uporabnem jezikoslovju;
- sposobnost prenosa teoretičnih modelov v samostojno raziskovalno delo;
- sposobnih lastnega razumevanja teoretičnih principov in njihovega vrednotenja ter prenosa v praktično delo;
- sposobnost identificiranja in reševanja problemov pri izvedbi lastne raziskave;
- sposobnost samostojnega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
- sposobnosti pisne in govorne komunikacije ter argumentacije v diskurzu

Opis vsebine

Zagovor seminarske naloge v seminarju. Študentje predstavijo seminarsko nalogo v seminarju, v obliki prestavitve z računalnikom (power point).

Temeljna literatura

Literatura bo navedena glede na vsebino posameznega izbirnega diplomskega seminarja in predstavljena vsako leto na začetku ob okvirni predstavitvi tem diplomskih seminarjev v obsegu največ 5 enot literature.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

a) vpis v tretji letnik študija Medjezikovnega posredovanja
b) predhodni vpis v predmet Izbirni diplomski seminar I

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Seminarska naloga z zagovorom.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.