Znanstveno prevajanje (SLO-ANG)

Nosilec in izvajalec: Donald Reindl

Cilji in predmetnospecifične kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih znanstvenih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo; 
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih znanstvenih besedil v angleščino;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene; 
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica; 
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje znanstvenih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega; 
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju. 
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju znanstvenih besedil v angleščino. 

Vsebina

Študent oz. študentka se uvaja v praktična rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju znanstvenih besedil iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki, na primer:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP. 
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70.000 entries) from a major British or American publisher; e.g.: Longman, Collins, Oxford, Chambers, etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual one-volume English dictionary (approx. 170,000 entries) from a major British or American publisher; e.g. Collins, Oxford, Longman, Chambers, Merriam-Webster, Random House, etc.
5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., & Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, & Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razčlenitev različnih besedilnih tipov in določanje njihovih lastnosti v smislu organizacije besedila na različnih nivojih, sobesedila, registra, jezikovnih značilnosti; analiza konvencij izbranih besedilnih tipov; analiza in evalvacija besedil, ki jih oblikujejo študentje sami.
Razumevanje temeljnih prevajalskih postopkov, še posebej tistih, ki so značilni za prevajanje znanstveno tehniških besedil v angleščino.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.