Evropski projekti

EVROPSKI PROJEKTI - 7. OKVIRNI PROGRAM 

MIME - Mobility and Inclusion in Multilingual Europe
VODJA: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 01. 03. 14 - 31. 08. 18

Spletna stran: http://www.mime-project.org/

MIME je raziskovalni projekt, ki proučuje večjezikovnost v Evropi in ki ga financira Evropska komisija v okviru sedmega raziskovalnega okvirnega programa. Projekt MIME bo s pomočjo interdisciplinarnega pristopa izoblikoval politično relevantne predloge ter določil jezikovne politike in strategije, ki najbolje kombinirajo in povezujejo »mobilinost« in »inkluzivnost«. Ustvarjen je analitičen okvir, ki omogoča preplet različnih konceptov in metod ter njihovo integracijo v prakso. MIME določa, vrednoti in priporoča ukrepe za kompromisne rešitve, ki vključujejo potencialno nasprotujoče si cilje mobilnosti in inkluzivnosti v večjezikovni Evropi. Prepričani smo, da obstoječi kompromisi niso nespremenljiva danost, temveč da se jih da preoblikovati, in sicer tako njihovo simbolično vrednost kot tudi njihove materialne oz. finančne okvire. Po našem mnenju se da ta cilj najbolje doseči prek skrbno oblikovane javne politike in smotrne uporabe obstoječe dinamike v civilni družbi.

TraiLLD - Training in Languages of Lesser Diffusion
VODJA: mag. A. Maček
TRAJANJE: 01. 03. 14 - 29. 02. 16

Projekt TraiLLD, ki ga sofinancira Evropska komisija, je namenjen izobraževanju tolmačev za t.i. manj razširjene jezike. V Evropi zaradi migracij prihaja do multikulturnih družb, kjer se kaže vse večja potreba po skupnostnem tolmačenju tako v sodstvu, zdravstvu in na področju prošenj za politično zatočišče. V sklopu projekta bomo razvili metode in učne module za poučevanje sodnih tolmačev, ki govorijo katerega do jezikov, ki v naših deželah ni tako razširjen, a vlada potreba po kakovostnem tolmačenju (v primeru Slovenije napr. na področju arabskega ali albanskega jezika).

PROJEKTI EVROPSKE KOMISIJE


Online (OPEN) Resources for Conference Interpreter Training (ORCIT)
VODJA: dr. V. Gorjanc
TRAJANJE: 01. 10. 13 - 30. 09. 15

ORCIT – ali Online Resources for Conference Interpreter Training – je projekt, financiran s strani EU, v okviru katerega se razvijajo interaktivna pedagoška orodja za učitelje in študente konferenčnega tolmačenja. Gradi na uspehu britanskega projekta National Network for Interpreting (Nacionalna mreža za tolmačenje) in združuje partnerje iz vrste članic Evropske unije.

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2014-2015
VODJA: dr. V. Gorjanc
TRAJANJE: 01. 10. 14 - 30. 09. 15

Evropska unija želi promovirati znanje tudi tako, da zagotavlja lažji dostop do specializiranih izobraaževanj, ki omogočajo lažjo zaposljivost. Projekt je podpora razvoju študijskih programov, ki opremlajo mlade diplomante s profesionalnimi spretnostmi in znanji za konferenčne tolmače. Odgovarja na potrebo po visoko kvalificiranih konferenčnih tolmačih, tako za bolj kot tudi manj uporabljene jezike Evropske unije, prav tako pa tudi jezike, ki jih EU potrebuje za dialog s svojimi partnerji zunaj Unije.

MEDNARDNI PROJEKT MESTNE OBČINE PARIZ

Zgodovina prevajanja v osrednji Evropi
Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2010-2014 

Spletna stran: HISTRAD

Projekt je posvečen zgodovini literarnega prevajanja v osrednji Evropi, prostoru, ki se razteza od Slovenije do Ukrajine, od Finske do Albanije. Osovni cilj projekta je začrtati razvoj in kulturno vlogo prevajanja ter osvetliti različne vplive in sodelovanja na tem prostoru, ki so prek prevodov vzpostavili edinstven kulturni prostor na tem področju. Namen projekta je vzpostaviti spletno stran s kratko predstavitvijo temeljnih besedil in pomembnejših prevajalcev za izbranih 16 jezikov. Drugi cilj projekta je izoblikovanje monografije, v kateri bo predstavljena zgodovina literarnega prevajanja za izbranih 16 jezikov. Projekt finančno podpira mestna občina Pariz. Na projektu sodeluje 25 francoskih in tujih raziskovalcev. Nosilec projekta: INALCO – Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: David Limon, Nataša Hirci.

EVROPSKI PROJEKTI LIFELONG LEARNING

TransStar Europa
VODJA: dr. T. Žigon
TRAJANJE: 01. 01. 13 - 31. 12. 15

Spletna stran: www.transstar-europa.com

Pri mednarodnem projektu »TransStar« (www.transstar-europa.com) sodeluje deset partnerjev iz šestih evropskih držav: Nemčije, Češke, Poljske, Hrvaške, Ukrajine in Slovenije – Univerza Karla Eberharda (Tübingen), Literaturbüro Freiburg, Karlova univerza (Praga), Collegium Bohemicum (Ustí nad Labem), Villa Decius (Krakow), Univerza v Lódžu, Univerza v Zagrebu, Univerza Tarasa Ševčenka (Kijev), Goethe Inštitut (Kijev) in Univerza v Ljubljani.
Namen projekta je umestiti manjše evropske jezike in manj znane kulture na mentalni zemljevid Evrope in njihovim literaturam na njem zagotoviti vidno mesto. V naslednjih treh letih bodo zato na sodelujočih univerzah in kulturnih institucijah v navedenih državah potekala celovita šolanja literarnih prevajalcev in medkulturnih posrednikov, v sklopu projekta se bodo v mrežo povezale izobraževalne in kulturne inštitucije, hkrati pa se bo spodbujal razvoj transkulturnih kompetenc.
Pričakovani cilji projekta so:

  • povezovalno izobraževanje medkulturnih posrednikov v šestih evropskih državah
  • vključitev praktičnih seminarjev literarnega prevajanja v učne načrte sodelujočih univerz
  • vzpostavitev stabilne in trajne mreže med prihodnjimi medkulturnimi posredniki
  • izostritev posluha širše publike za manjše jezike in kulture ter predstavitev manjših jezikov in kultur širši evropski javnosti preko prevodov 
  • spodbujanje kulturne izmenjave med Nemčijo in državami vzhodne ter jugovzhodne Evrope.

OPTIMALE - Poklicno poučevanje prevajalcev v večjezični Evropi
Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2010 - 2013
 
Optimale je mednarodna mreža 64 magistrskih programov, namenjenih izobraževanju prevajalcev. Projekt se veže na delovanje mreže EMT, vendar zajema večje število inštitucij, tudi izven Evrope. Namen mreže je:
1. 1. vzpostavitev zemljevida inštitucij, ki poučujejo prevajanje v Evropi
2. 2. sledenje potrebam trga in družbe ter določitev profesionalnih standardov, ki se vežejo na poučevanje prevajalcev
3. 3. Določitev, opis in diseminacija primerov dobre prakse na področju poučevanja prevajanja
4. 4. izboljšati izobraževanje prevajalcev (vzpostavitev skupne platforme, namenjene poučevanju prevajanje, organizacija delavnic za učitelje)
5. 5. spodbuditi večjo izmenjavo učiteljev in študentov med inštitucijami, ki sodelujejo v mreži OPTIMALE

Interaktivni zemljevid
Interaktivni zemljevid, ki je dostopen na naslednji povezavi, prikazuje obstoječe visokošolske programe za izobraževanje prevajalcev v Evropi. Poudarek je na magistrskih programih, vendar na njem najdete tudi dodiplomske študijske programe, ki se vežejo na izobraževanje prevajalcev. Zemljevid želi podati koristne informacije predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in ostalim deležnikom v izobraževanju prevajalcev. Ker se nekatere inštitucije nahajajo zelo blizu ena druge in v osnovnem pogledu niso vse vidne, priporočamo, da si zemljevid na izbranem področju povečate.

Podnaslovi in učenje jezika
Koordinatorica projekta za Slovenijo: U. V. Javoršek
TRAJANJE: 2009 - 2012
 
Spletna stran: SubLanglearn
 
Pri mednarodnem projektu Subtitles and Language Learning sodelujejo predstavniki iz Finske, Litve, Poljske, Španije, Portugalske, Italije, Grčije in Slovenije. Namen projekta je ugotoviti, ali se je tuji jezik mogoče učiti ob gledanju podnaslovljenih televizijskih filmov in nadaljevank, saj mnogo držav kot prevladujočo metodo prevajanja avdiovizualnega gradiva uporablja podnaslavljanje.
Projekt vključuje različne jezikovne kombinacije in upošteva različne tipe učencev (osnovnošolske učence, študente in odrasle) v različnih učnih situacijah.
Pričakovani cilji projekta so:
• prepoznavanje, opis in diseminacija primerov dobre prakse ter zbiranje informacij o novostih na področju podnaslavljanja in poučevanja tujih jezikov.
• spodbujanje sodelovanja in izmenjave med sodelujočimi nosilkami na področju podnaslavljanja in poučevanja tujega jezika
• pomoč Evropi pri razvoju politike, ki promovira učenje tujega jezika s pomočjo rabe podnaslovov na različnih nivojih formalnega in neformalnega izobraževanja. Koordinator: University of Turku, Finland.

TEMPUS - Prevajanje in tolmačenje na Kosovu
Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn 
TRAJANJE: 2007 - 2009
 
Ustanovitev centra za albanski jezik in magistrskega programa za prevajanja in tolmačenje, vzpostavitev sistema za vrednotenje predhodno pridobljenih neformalnih znanj in ustanovitev interdisiciplinarnega instituta za poučevanje jezika stroke
Koordinator: Univerza Marc Bloch Strasbourg, Francija. Koordinator: Univerza Marc Bloch Strasbourg, Francija. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: Primož Jurko, Jana Zemljarič Miklavčič

Izoblikovanje predmetnika za medicinsko tolmačenje (MedInt)
Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2007 - 2009

Spletna stran projekta: http://www.medical-interpretin...
Cilj mednarodnega projekta MedInt je spodbuditi sodelovanje in izmenjavo izkušenj med projektnimi partnerji z namenom izoblikovanja skupnega programa za izobraževanje tolmačev za potrebe zdravstvenega varstva. Projekt vodi Oddelek za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu (Avstrija), partnerji pa so: oddelki za prevajalstvo Univerze v Ljubljani, Univerze v Germersheimu (Nemčija) in Univerze v Tampere (Finska), KAGes (klinični center v Gradcu) in ZEBRA (terapevtski center v Gradcu).
Predstavnika Oddelka za prevajalstvo na tem projektu sta Nike K. Pokorn in Lars Felgner.

Brošura v štirih jezikih

IP program Prevodoslovje v večevropskem doktorskem programu
Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2005 - 2008
 
Intenzivni program EU bil namenjen prevodoslovnim doktorskim študentom, raziskovalcem, učiteljem in oblikovalcem študijskih programov v evropskem prostoru. Prvi cilj programa je bila razširitev mreže CETRA, in sicer s predstavniki prevodoslovnih centrov iz novih evorpskih članic. Drugi cilj projekta je bilo spodbujanje večje standardizacije magistrskih programov iz prevajanja in tolmačenja ter doktorskih programov iz prevodoslovja in medkulturne komunikacije. Poglavitne aktivnosti projekta so bile letne izmenjave študentov in učiteljev, in sicer na dvotedenskih srečanjih v Italiji in Belgiji, in dodatno uposabljanje v dejavnostih, ki so potekale prek učnih platform. Izsledki projekta so bili izoblikovanje mreže raziskovalcev in učiteljev, ki so skušali doseči večjo stopnjo standardizacije pouka na magistrski in doktorski ravni v okviru bolonjske reforme. Sirši namen projekta je bil tudi spodbujanje globjega razumevanja družbene in kulturne vloge prevoda in izoblikovanje kvalitetnejših programov usposabljanja prevajalcev v Evropi. Koordinator: Katholieke Universiteit Leuven, Belgija. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: Nataša Hirci. Študentska izmenjave: Nina Grahek Križnar, Urša Vogrinc Javoršek, Iztok Ilc.

TEMCU – Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev za večkulturne razrede v visokošolskem izobraževanju
Koordinatorico projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2003 - 2005

Poglavitni namen skupnega projekta, katerega koordinator je bila Univerza v Ljubljani, je bil izoblikovanje in implementacija učnega modula za dodatno izobraževanje učiteljev, ki se srečujejo z razredi, v katerih so študenti, ki prihajajo iz različnih jezikovnih okolij. Prva faza projekta je bila zbiranje podatkov prek vprašalnikov pri vseh partnerskih univerzah. Na osnovi analize potreb, so partnerji izoblikovali učne module, namenjene dodatnemu izobraževanju visokošolskih učiteljev. Organizirana je bila tudi konferenca in objavljena je bila zbirka prispevkov. Koordinator Univerza v Granadi, dr. Dorothy Kelly. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: David Limon, Nataša Hirci.