Vpisni pogoji

VPISNI POGOJI

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb Zakona o visokem šolstvuvpišejo diplomanti:

  • študijskih programov druge stopnje
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
  • diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

a) uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:

  • študijskih programov druge stopnje
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma
  • specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe

b) ocena dosežena na izbirnem izpitu področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50% teže

Na predlog koordinatorja področja, ustrezni organ članice, odgovoren za doktorski študij, odloča o primernosti kandidata. Podrobnejša navodila in opis postopka vpisa na doktorski študij je dostopen na spletni strain Referata za podiplomski študij FF.

Kontaktna oseba

Olivera Novaković
E-naslov: olivera.novakovic@ff.uni-lj.si
Tel.: + 386 1 241 10 50.