Predmetnik

PREDMETNIK

Jezik poučevanja je angleščina.

Predmetnik poletne šole je običajno sestavljen iz šestih osnovnih modulov:

a) Pre-misliti teorijo prevajanja (10 kontaktnih ur (KU))

Najsodobnejši pristopi v teoriji prevajanja bodo kritično prediskutirani, poseben poudarek bo dan na sodobno premišljevanje in raziskovanje literarnih in neliterarnih besedil z zgodovinske perspektive. Obravnavane bodo teme, kot so ideologija in cenzura, poudarjena pa bo tudi etična motivacija v prevodoslovnih raziskavah in proaktivna prevodoslovna angažiranost v družbi.

b) Metodološki pristopi v prevodoslovju (10 KU)

Predstavljen bo cel diapazon različnih metodoloških pristopov v prevodoslovju, s poudarkom na raziskavah literarnih in neliterarnih besedil v zgodovinopisni veji prevodoslovja, in sicer v luči zgodovinopisja in socioloških raziskav ali prek uporabe etnografskih in korpusnih pristopov. Predstavljena bosta tudi metode družboslovnega raziskovanja in raziskovanje govornega diskurza.

c) tematska predavanja gostujočega profesorja (8 KU)

niz predavanj gostujočega profesorja bodo spremljale diskusija, v katere bodo povabljeni vsi udeleženci šole.

d) Seminarji za dodatno izobraževanje učitljev (12 KU)

Predstavljen bo izbor različnih tematik, relevantnih za učitelje prevajanja:

  • Izoblikovanje predmetnika in učnega načrta: postopki in dejavniki
  • Prvi korak: določitev učnih ciljev in izidov; kompetence prevajalca
  • Udeleženci: profil učenca in učitelja (predhodno znanje, osebne značilnosti, slog poučevanja in učenja, pričakovanja in motivacija...)
  • Pripomočki, s posebnim poudarkom na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (uporaba IKT-ja pri pouku v razredu, poučevanje in učenje s pomočjo elektronskih medijev, poučevanje rabe orodij za računalniško podprto prevajanje, pre- in post-editiranje itd.). Prediskutirani bodo tudi druge okoliščine, kot so na primer organizacija in razporeditev učencev v razredu, vpeljava strokovnjakov v razred, pouk izven razreda (praksa, simulacija prakse v razredu, programi izmenjave...)
  • Razredna dinamika: dejavnosti v večjih in manjših skupinah
  • Vrednotenje: izoblikovanje kriterijev in implementacija
e) Individualne konzultacije (13 KU)

Doktorski študetni in raziskovalci začetniki lahko prediskutirajo svoje raziskovalne naloge z vsemi učitelji na šoli, vključno z gostujočim profesorjem.

f) Konferenca za doktorske študente in raziskovalce začetnike (10 KU)