​Cilji in kompetence

CILJI IN KOMPETENCE

Študentje študijskega programa Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo  pridobijo visoke jezikovne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini, angleščini in še v dodatnem tujem jeziku (izbirajo lahko med nemščino, francoščino ali italijanščino), prejmejo pa tudi osnovno prevajalsko kompetenco. To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo tri evropske kulture. Diplomirani strokovnjaki za medjezikovno posredovanje/prevajalstvo  tako lahko delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank.

Splošne kompetence

 • govorna in pisna komunikacijska spretnost;
 • sposobnost in spretnost za timsko delo;
 • spretnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 • sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic;
 • sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • sposobnost reagiranja v konfliktnih situacijah;
 • sposobnost razvijanja kritičnega uma.

Predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost delovanja v večjezikovnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost ustreznega odzivanja v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih;
 • jezikovne kompetence v dveh tujih jezikih;
 • besedilne kompetence v slovenščini in dveh tujih jezikih;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi;
 • sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma kultura;
 • sposobnost prepoznavanja razlik in podobnosti med tujimi in slovenskim družbenim sistemom ter tujimi in slovenskimi sistemi družbenih vrednot;
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;
 • sposobnost prenosa teoretičnih opisov jezika v praktično delo z besedili;
 • sposobnost medjezikovnega in medkulturnega posredovanja iz tujega okolja v slovensko in iz slovenskega v tuje okolje;
 • sposobnost uporabe jezikovnih tehnologij.

Dodatne predmetnospecifične kompetence so navedene pri posameznih predmetih.