Prehodi med programi

PREHODI MED PROGRAMI

Prehajanje med programi je določeno skladno s 181.-189. členom statuta UL.

Prehajanje na študij Medjezikovnega posredovanja na FF UL

a) med univerzami je določeno glede na 189. člen statuta UL:

  • kandidat oz. kandidatka mora za prehod na študij medjezikovnega posredovanja na FF UL izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na katero je vpisan;
  • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

b) med študijskimi programi UL je mogoč prehod na študij medjezikovnega posredovanja na FF UL le s programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe prve stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen statuta UL:

  • prehod na študij medjezikovnega posredovanja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program medjezikovnega posredovanja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu;
  • kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija medjezikovnega posredovanja;
  • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

c) med univerzitetnim programom Prevajalski študij FF UL je mogoč prehod na prvostopenjski univerzitetni študijski program Medjezikovno posredovanje na FF UL pod naslednjimi pogoji, ki so v skladu s 183. členom statuta UL:

  • prehod na študij medjezikovnega posredovanja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program medjezikovnega posredovanja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na univerzitetnem programu Prevajalski študij;
  • kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija medjezikovnega posredovanja;
  • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.