Načini ocenjevanja

NAČINI OCENJEVANJA

Izpitni režim je usklajen s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oblike preverjanja znanja so: pisni in ustni izpiti, testi, kolokviji, referati, eseji, proseminarske in seminarske naloge, projektne naloge, portfolijo in drugo.

Načini ocenjevanja posameznih predmetov so zapisani za vsak predmet posebej v učnih načrtih. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) ter 1-5 (negativno):

10         odlično              izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9           prav dobro        nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8           prav dobro        solidni rezultati

7           dobro                dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6           zadostno          znanje ustreza minimalnim kriterijem

5-1       nezadostno       znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

Ocene z Univerze v Gradcu se pretvarjajo po naslednjem ključu.

Ocena ECTS        Univerza v Gradcu       Univerza v Ljubljani

A                           (1) sehr gut                      (10) odlično

B                           (2) gut                              (9) prav dobro

C                           (3) befriedigend               (8) prav dobro

D                           (4) genügend                   (7) dobro

E                           (4) genügend                   (6) zadostno

F                           (5) nicht genügend          (1-5) nezadostno