Prevajanje (MA)

Prevajanje (MA)

Drugostopenjski enopredmetni magistrski študijski program Prevajanje traja 2 leti in obsega skupaj 120 kreditnih točk, študentje pa lahko izbirajo med tremi študijskimi smermi:

• slovenščina-angleščina-nemščina
• slovenščina-angleščina-francoščina
• slovenščina-angleščina-italijanščina

Program omogoča prevajalkam in prevajalcem, da se profesionalno soočajo s trenutnimi zahtevami trga in so se sposobni prilagajati potrebam prevajalske stroke. 

Magistrice oz. magistri prevajanja
• dosegajo kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih vrst z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; 
• usvajajo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; 
• se usposabljajo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje ter redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika;
• se usposabljajo za strokovno in literarno prevajanje, podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela. 

Obenem program zagotavlja visoke kompetence s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin in magistrom oz. magistricam omogoča razumevanje teoretičnih principov in prenos v praktično delo kakor tudi identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki prevajalci oz. prevajalke soočali pri svojem delu.
Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami nudi pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus, ki študentom omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in drugod.

Kompetence:
• besedilne kompetence v slovenščini in dveh tujih jezikih glede na specifiko besedilnih in komunikacijskih konvencij;
• sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi;
• poznavanje in obvladovanje prevajalskih strategij in tehnik; 
• sposobnost uporabe prevajalskih orodij in drugih digitalnih tehnologij za delo v sodobni informacijski družbi;
• sposobnost opisa in teoretične analize prevajalskih procesov;
• sposobnost prepoznavanja temeljnih besedil in teoretičnih izhodišč v zgodovini teorij prevajanja;
• sposobnost oblikovanja samostojnega pogleda na status prevoda in prevajalca ter prevajanja;
• sposobnost delovanja v večjezikovnem in večkulturnem okolju;
• sposobnost ustreznega odzivanja v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih.