Cilji in kompetence

CILJI IN KOMPETENCE

Magistrski program iz prevajanja usposablja visoko kvalificirane prevajalce in prevajalke, ki bodo strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Uspešno absolviran program bo omogočal prevajalkam in prevajalcem, da se bodo lahko profesionalno soočili s trenutnimi zahtevami trga in bodo sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam prevajalskega trga. Magistrice oz. magistri bodo imeli visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvojili bodo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni bodo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje; usvojili bodo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Magistrski program bo tako prevajalke in prevajalce usposobil za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela.

Splošne kompetence

 • govorne in pisne komunikacijske spretnosti;
 • sposobnost in spretnost za timsko delo;
 • spretnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 • sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic;
 • sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov;
 • sposobnost kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki;
 • sposobnost avtonomnega delovanja v stroki;
 • sposobnost razvijanja kritičnega uma.
Predmetnospecifične kompetence
 • sposobnost delovanja v večjezikovnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost ustreznega odzivanja v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih;
 • besedilne kompetence v slovenščini in dveh tujih jezikih glede na specifiko besedilnih in komunikacijskih konvencij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi;
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;
 • poznavanje in obvladovanje prevajalskih strategij in tehnik;
 • sposobnost opisa in teoretične analize prevajalskih procesov;
 • sposobnost prepoznavanja prepletenosti empiričnih raziskav s teoretičnimi prevodoslovnimi premisami;
 • sposobnost prepoznavanja temeljnih besedil in teoretičnih izhodišč v zgodovini teorij prevajanja;
 • sposobnost oblikovanja samostojnega pogleda na status prevoda in prevajalca ter prevajanja;
 • sposobnost uporabe prevajalskih orodij.

Dodatne predmetnospecifične kompetence so navedene v obrazcu za učni načrt za vsak predmet posebej.