Teme

TEME ZA MAGISTRSKO NALOGO

doc. dr. Darja Fišer

 • Jezik moških in ženskih uporabnikov družbenih omrežij, forumov in novičarskih portalov
 • Žaljivi govor na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Preklapljanje med jeziki/registri na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Tujejezične prvine v spletni slovenščini
 • Neologizmi v spletni slovenščini
 • Strategije krajšanja sporočil v tvitih (lahko tudi kontrastivno v primerjavi z angleščino/nemščino)
 • Jezikovne prvine humornih/sarkastičnih izjav na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Jezik politikov v družbenih omrežjih
 • Kolaborativna leksikografija
 • Analiza semantičnega leksikona sloWNet (z eno-, dvo- ali večjezične perspektive, analiza izbrane domene, analiza izbranega jezikovnega problema ipd.)

V okviru raziskovalnega projekta JANES (http://nl.ijs.si/janes/) so v koledarskem letu 2016 aktualne štiri nove teme za magistrske naloge:

- sociolingvistika: žaljivi govor v uporabniških spletnih vsebinah
- sociolingvistika: jezik politikov v uporabniških spletnih vsebinah
- leksikologija: prevzemanje tujejezičnih prvin v uporabniških spletnih vsebinah
- leksikologija: pomenski premiki in neologizmi v uporabniških spletnih vsebinah


red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Prevajanje

- Vključevanje prevajanja v načrtovanje in izvajanje jezikovne politike v Republiki Sloveniji:

 • Strateški dokumenti s področja jezikovne politike
 • Zakonodaja in zagotavljanje pravic do rabe jezika

- Prevajanje v načrtovanju in oblikovanju (danes tudi upravljanju) slovenske terminologije (v preteklosti in danes)

 • Prevajanje in bilingvalizacija
 • Strokovna področja, ki se izrazito oblikujejo s prevodno aktivnostjo
 • Voga terminoloških ugovorov in njihova analiza

- Prevajanje v oblikovanju in izvajanju politik RS

 • Npr. kulturne politike, gospodarske politike itd. nekoč in danes

- Slovenski jezik v poslovni komunikaciji domačih in tujih gospodarskih subjektov na slovenskem trgu - vloga prevoda in prevodnih aktivnosti
- Korpusna analiza prevajalskih procesov
- Korpusna leksikalna analiza (kontrastivno)
- Računalniška leksikografija

Prevajanje/Tolmačenje

- Prevajanje in tolmačenje ter pravice avtohtonih manjšin v Sloveniji

 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks

- Prevajanje in tolmačenje in pravice slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem

 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks

- Prevajanje in tolmačenje ter pravice t. i. neavtohtonih etničnih skupin v Sloveniji

 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

 • Pripomočki pri prevajanju strokovnega jezika
 • Frazeologija splosnega jezika(kontrastivno)
 • Frazeologija strokovnega jezika (kontrastivno)
 • Kolokacije kot prevajalski problem (v splošnem ali strokovnem
 • besedilu, kontrastivno)
 • Priložnostne tvorjenke (okazionalizmi) v izbrani besedilni vrsti
 • (kontrastivno)
 • Problem prevajanja priložnostnih tvorjenk (okazionalizmov) iz
 • nemščine v slovenščino
 • Nekatere značilnosti pogovornega jezika (v nemščini in slovenščini, kontrastivno)
 • Izbrana slovnična, besedotvorna ali leksikološka poglavja (kontrastivno)
 • Izbrana poglavja s področja družbe in kulture nemškega govornega
 • področja

izr. prof. dr. Primož Jurko

 • Kontrastivna slovensko-angleška obravnava semantičnih in/ali leksikalnih polj
 • Dvojezična leksikološka obdelava določenega področja
 • Dvojezična leksikološka obravnava frazeologije določenega področja
 • Sinhrona semantična analiza s pomočjo pomenskih komponent (CA)
 • Mentalno besedišče: obravnava teorij hranjenja in priklica leksikalnih enot

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

 • Položaj prevajalca v slovenski družbi
 • Značilnosti prevodnega polja na Slovenskem v določenem obdobju
 • Prevajalčev habitus v določenem obdobju na Slovenskem (izbor določenega prevajalca oz. prevajalcev določenega literarnega žanra)
 • Prispevki k zgodovini prevajanja in prevodoslovja na Slovenskem (izbor enega prevajalca, določenega obdobja ipd.)
 • Predstavitev različnih slovenskih prevajalcev določenega avtorja in njihovih strategij (izbor enega izmed prevajalcev)
 • Predstavitev opusa določenega prevajalca iz slovenščine (izbor enega izmed prevajalcev)
 • Predstavitev opusa določenega prevajalca v slovenščino (izbor enega izmed prevajalcev)
 • Primerjava dveh ali več prevodov in/ali prevajalcev in/ali prevajalskih strategij izbranega literarnega besedila
 • Specifika prevajanja otroške ali mladinske literature (prilagajanja in odsevi družbenih vrednot v prevodih)
 • Kulturnospecifični elementi v prevodu izbranega literarnega besedila
 • Prevajanje osebnih in/ali zemljepisnih lastnih imen v otroški/mladinski književnosti
 • Prevajanje dialekta ali sociolekta v izbranem literarnem delu
 • Prevajanje žargona v izbranem literarnem delu (npr. detektivski roman ipd.)
 • Hibridni jezik angleške postkolonialne literature v prevodih

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

 • Izbrana poglavja s področja družbe in kulture Nemčije (kontrastivno)
 • Kulturnospecifični elementi v izbranem prevodu literarnega ali neliterarnega besedila
 • Problematizacija prevajanja specifičnega literarnega diskurza
 • Obravnava medkulturnosti v literaturi

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

- Izbrana slovnična, besedotvorna ali leksikološka poglavja (kontrastivno), npr.:

 • kontrastivna analiza (neosebnih ali osebnih) glagolskih struktur
 • Kontrastivna analiza pojavljanja nominalizacije v specifičnih besedilnih tipih
 • Kontrastivna analiza besedilnih povezovalcev

- Izbrana poglavja s področja družbe in kulture Italije (kontrastivno)

- Kulturnospecifični elementi v prevodu izbranega literarnega besedila, npr.

 • Prevajanje osebnih in/ali zemljepisnih imen v italijanski literaturi
 • Prevajanje dialekta ali sociolekta v izbranem literarnem delu

- Prevajalska orodja za jezikovno kombinacijo italijanščina-slovenščina
- Empirične raziskave prevodnih norm oz. univerzalij
- Prevodoslovni vidiki poljudnoznanstvenih besedil
- Prevodoslovni vidiki tehničnih besedil

doc. dr. Silvana Orel Kos

 • Izbrane teme iz kontrastivne slovnice in kontrastivne stilistike angleškega in slovenskega jezika
 • Kontrastivni vidiki preučevanja angleške in slovenske frazeologije (glede na besedilno zvrst)
 • Kontrastivni vidiki preučevanja angleških in slovenskih besedotvornih postopkov
 • Vidiki preučevanja promocijskih in kulturnospecifičnih besedil
 • Podnaslovne teme

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

 • Besedilni ali pragmatični elementi pri prevajanju neliterarnih besedil
 • Slovensko-angleške medkulturne razlike v retoričnih konvencijah
 • Znanstvena besedila: kontrastivni in prevodoslovni vidiki
 • Poljudnoznanstvena besedil: kontrastivni in prevodoslovni vidiki
 • Tehnična besedila: kontrastivni in prevodoslovni vidiki

doc. dr. Donald. F. Reindl

 • Dvojezična leksikološka obdelava določenega področja
 • Dvojezična leksikološka obravnava frazeologije določenega področja
 • Prevajanje osebnih in/ali zemljepisnih lastnih imen
 • Prevajanje in jezikoslovje
 • Analiza tehniške terminologije (v različnih področjih)
 • Prevodne norme in univerzalije – empirična raziskava
 • Iskalne strategije za prevajalce

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

 • Postopki nominalizacije v slovenskih in francoskih časopisnih besedilih
 • Francoska in slovenska deskriptivna besedila v luči rabe preteklih časov
 • Frekventnost pasivnih struktur v francoskih in slovenskih turističnih besedilih
 • Tipologija prevodov med francoščino in slovenščino

doc. dr. Sonia Vaupot

 • Besedilni, pragmatični ali kulturni specifični elementi pri prevajanju (ne)literarnih besedil
 • Znanstvena oz. strokovna besedila: kontrastivni in prevodoslovni vidiki
 • Tehnična besedila: kontrastivni in prevodoslovni vidiki
 • Kontrastivna korpusna analiza
 • Dvojezična terminološka ali terminografska obdelava določenega področja
 • Dvojezična leksikološka ali besedotvorna obdelava določenega področja
 • Dvojezična obravnava frazeologije določenega področja

red. prof. dr. Špela Vintar

- Prevajalske tehnologije

• popravljanje strojnih prevodov (PEMT):
- kognitivni vidiki, raziskave s snemanjem zaslona ali sledilcem očesnih gibov
- raziskava učinkovitosti / kakovosti v konkretnem prevajalskem okolju
- tipologizacija napak glede na delno / popolno popravo strojnega prevoda
• prevajalska orodja v oblaku
- analiza funkcionalnosti in primerjava s "klasičnimi" namizji
- analiza razširjenosti in uporabe oblačnih storitev med prevajalskimi podjetji v Sloveniji in drugod
• uporaba splošnih strojnih prevajalnikov med profesionalnimi prevajalci - analiza stanja
• strojno prevajanje: tehnološki premiki

- Terminologija

• terminološke potrebe uporabnikov: analiza poizvedb na portalu Termania
• upravljanje terminologije v profesionalnih prevajalskih okoljih: analiza stanja v izbranem okolju; analiza produktivnosti & kakovosti prevajalskega dela v povezavi s terminološkim delom; analiza in primerjava terminoloških rešitev (programske rešitve, delovni procesi; kako poteka usklajevanje terminologije pri velikih prevajalskih projektih)
• strojno prevajanje in terminologija: Kako strojni prevajalniki obravnavajo terminologijo? (razlike med statističnimi, "klasičnimi", hibridnimi sistemi); Kako je mogoče izboljšati strojno prevajanje zelo specializiranih besedil? (predobdelava, širjenje leksikona, popravljanje SP,...)
• kognitivni model v večjezični terminologiji: analiza izbranega področja z vidika kognitivnih okvirjev;primerjava (ne)univerzalnosti pojmovnih sistemov
• terminologija in spletna slovenščina: analiza rabe terminologije na forumih, blogih, v tvitih itd.

doc. dr. Marija Zlatnar Moe

 • Prevajanje za nevladne organizacije
 • Prevajanje motivacijskih besedil
 • Stereotipi v prevodih (umetnostna in neumetnostna besedila)
 • Prevajanje med manj razširjenimi jeziki (umetnostna in neumetnostna besedila)
 • Prevajanje verskih besedil
 • Funkcijske jezikovne zvrsti v prevodih fantazijske in znanstveno-fantastične literature

izr. prof. dr. Tanja Žigon

Položaj prevajalca v družbi:

 • Značilnosti prevodnega polja na Slovenskem v določenem obdobju, predvsem v 18. in 19. stoletju
 • Vloga in pomen prevajalca/prevajalcev v določenem obdobju v slovenski družbi
 • Prevajalci v času Avstro-Ogrske (vloga, pomen, posamezni primeri, prevajalčev habitus, prevajalci različnih literarnih žanrov, strokovnih besedil itd.)

Prispevki k zgodovini prevajanja in prevodoslovja na Slovenskem:

 • Prevodi uradnih publikacij v 19. stoletju iz nemščine v slovenščino
 • Recepcija avtorjev, ki pišejo v nemškem jeziku, in njihovih prevodov v določenem obdobju na Slovenskem (prevajalci, objave prvih prevodov v časopisnih podlistkih, prevodne strategije, odmevnost prevodov itd.)
 • Problematika prevodov in samo-prevodov slovenskih avtorjev v nemščino v 19. stoletju
 • Primerjava prevodov različnih slovenskih prevajalcev določenega nemškega avtorjaVpliv nemškega jezika na slovenščino in na prevodno dejavnost v 19. in 20. stoletju
 • Primerjava dveh ali več prevodov iz nemščine v slovenščino in/ali prevajalcev in/ali prevajalskih strategij izbranega literarnega besedilaPredstavitev opusa določenega prevajalca iz slovenščine v nemščino
 • Predstavitev opusa določenega prevajalca iz nemščine v slovenščino

Kulturnospecifični elementi v prevodih iz nemščine v slovenščino:

 • Prevajanje osebnih in/ali zemljepisnih lastnih imen v zgodovinskih besedilih nekoč in danes
 • Prevajanje kulturnih realij v različnih besedilih (literarnih, strokovnih, turističnih, publicističnih, promocijskih) iz nemščine v slovenščino in obratno
 • Obravnava medkulturnosti: Kulturne razlike in problemi prevoda kulture
 • Prevajanje dialekta ali sociolekta v izbranem nemškem literarnem delu

doc. dr. Sandro Paolucci

• Prevajanje pravnih besedil
• Razlike in podobnosti med pravnim jezikom in drugimi žanri besedil
• Pravni jezik: leksikalne, slogovne ali morfosinktatične posebnosti
• Prevajanje poimenovanja in nazivi organov ali javnih institucij
• Problem ekvivalence pri prevajanju pravnih besedil
• Prevajanje kot politično dejanje
• Podomačitve in potujitvene strategije pri prevajanju
• Prevajanje ekonomskih besedil.
• Prevajanje sloganov in učinkovitev izrazov v svetu reklam
• Problem pri prevajanju kolokacij, idiomatičnih izrazov iz slovenščine v italijanščino in obratno

doc. dr. Robert Grošelj

-- teme iz kontrastive slovnice in frazeologije (italijanščina in slovenščina),
-- jezikovni vidiki prevajanja,
-- teme iz prevajanja umetnostnih besedil.

doc. dr. Nataša Hirci

· Vloga prevajalske prakse pri vključevanju na prevajalski trg dela;
· Zaposlitvene specifike prevajalskega trga in možnosti zaposlitve;
· Različni profili prevajalskega poklica in vloga stanovskih združenj;
· Pomen mehkih veščin pri vključevanju na prevajalski trg dela;
· Govorjeni diskurz: fonetična in fonološka podoba - značilnosti angleškega in slovenskega standardnega/pogovornega jezika izbranega področja (npr. različni govori, sinhronizacija itd);
· Jezikovne/kulturnospecifične značilnosti angleških in slovenskih promocijskih besedil

doc. dr. Adriana Mezeg

• Kontrastivna obravnava izbrane slovnične teme
• Kulturnospecifične prvine v različnih tipih besedil
• Prevodoslovno usmerjene kontrastivne raziskave med francoščino in slovenščino
• Prevajalska orodja za francoščino in slovenščino
• Korpusno podprte raziskave francoskega in slovenskega jezika
• Terminologija francoskega in slovenskega jezika
• Leksikologija francoskega in slovenskega jezika

Doc. dr. Amalija Maček

- Analiza književnih prevodov iz nemškega in španskega jezika v slovenščino
- Analiza prevajanja frazemov, metafor, pregovorov iz nemškega v slovenski jezik
- Analiza imagologije Evropske unije in Bližnjega Vzhoda v literarnih in publicističnih besedilih
- Izbrane teme iz nemške književnosti 20-ih let 20. stoletja in povojne literature
- Ustvarjalnost koroških avtorjev v slovenskem in/ali nemškem jeziku
- Pregled zgodovine književnega prevajanja iz slovenskega v nemški jezik
- Posamezni primeri recepcije prevodov slovenskih književnih del v nemškem govornem prostoru
- Medkulturno posredovanje in prevajanje kot oblika promocije Slovenije v tujini