Prehodi med programi

Prehodi med programi

Prehajanje med programi je določeno skladno s 181.-189. členom statuta UL.

Prehajanje na magistrski študij Prevajanje na FF UL

a) med univerzami je določeno glede na 189. člen statuta UL:

 • kandidat oz. kandidatka mora za prehod na študij prevajanja na FF UL izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na katero je vpisan;
 • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

b) med študijskimi programi UL je mogoč prehod na študij prevajanja na FF UL le s programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe druge stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen statuta UL:

 • prehod na študij prevajanja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program prevajanja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu;
 • kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija prevajanja;
 • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

c) iz univerzitetnega študijskega programa Prevajalstvo, izoblikovanega pred bolonjsko reformo:

 • Prehod na študij Prevajanja je mogoč iz univerzitetnega študijskega programa Prevajalstvo, izoblikovanega pred bolonjsko reformo, z jezikovno kombinacijo slovenščina-angleščina-nemščina/italijanščina/francoščina, če ima kandidat uspešno zaključene tri letnike (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2. in 3. letnik), in sicer v prvi letnik študija Prevajanja. Če ima kandidat uspešno zaključene štiri letnike (opravljene vse obveznosti po programu, razen diplomskega dela oz. diplomskega izpita), se mu lahko ob izbiri iste jezikovne kombinacije prizna do 60 KT;
 • Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija Prevajanja;
 • Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati.

d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki imajo uspešno zaključene vsaj tri letnike:

 • Če imajo ti kandidati oz. kandidatke uspešno zaključene tri letnike (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2. in 3. letnik), morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo poznavanje kulture, družbe in literature izbranih jezikov ter jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija); glede na pridobljene kompetence na univerzitetnem študijskem programu in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT.
 • Če imajo ti kandidati oz. kandidatke uspešno zaključene štiri letnike (opravljene vse obveznosti po programu, razen diplomskega dela oz. diplomskega izpita), morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo poznavanje kulture, družbe in literature izbranih jezikov ter jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija); glede na pridobljene kompetence na univerzitetnem študijskem programu in rezultate izpita se lahko prizna do 60 KT.
 • Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija Prevajanja;
 • Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati.

Magistrski program Prevajanje ne predvideva možnosti prehoda med smermi znotraj programa, po prvem letniku pa je omogočena možnost prehoda med programoma Prevajanje in Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo FF UL, in sicer:

prehod iz programa Tolmačenje na program Prevajanje pod naslednjimi pogoji:

 • opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik v skupnem obsegu 60 KT
 • prehod je možen samo znotraj iste smeri enega in drugega študija (ista jezikovna kombinacija)

prehod iz programa Prevajanje na program Tolmačenje pod naslednjimi pogoji:

 • opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik v skupnem obsegu 60 KT
 • uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti
 • prehod je možen samo znotraj iste smeri enega in drugega študija (ista jezikovna kombinacija).