Vpisni pogoji

VPISNI POGOJI

Pogoji za vpis so usklajeni s Statutom Univerze v Ljubljani, ki v 117. členu določa, da se v magistrski študijski program lahko vpiše, kdor je končal

  • študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja, ki se opredeli z magistrskim študijskim programom;
  • študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija in se opredelijo s študijskim programom.

Kandidat oz. kandidatka lahko opravi obveznosti iz druge alinee prejšnjega odstavka med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Diferencialni izpiti preverjajo stopnjo znanja delovnih jezikov: znanje slovenščine (CEFR raven C2) in dveh delovnih jezikov (na CEFR ravni C1) so predpogoj za vpis na magistrski program MA prevajanje na UNiverzi v Ljubljani. 

Na magistrski študij Prevajanja se lahko vpiše

  • vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo iz Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju);
  • kandidat oz. kandidatka z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz dodiplomskih programov, sestavljenih v skladu z bolonjskimi smernicami, ali tistih, ki so nastali pred reformo visokošolskega študija; kandidat oz. kandidatka mora opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija); glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko prizna ali doda do 60 KT.

Merila ob omejitvi vpisa

  • povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)
  • ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
  • povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
  • povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)
  • povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz drugega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (20 %)

Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga pripravi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.