Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja

Izpitni režim je usklajen s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oblike preverjanja znanja so: pisni in ustni izpiti, testi, kolokviji, referati, eseji, proseminarske in seminarske naloge, projektne naloge, portfolijo in drugo.

Načini ocenjevanja posameznih predmetov so zapisani za vsak predmet posebej v učnih načrtih. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) ter 1-5 (negativno):

  • 10 (odlično): izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami
  • 9 (prav dobro): nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami
  • 8 (prav dobro): solidni rezultati
  • 7 (dobro): dobro znanje, vendar z večjimi napakami
  • 6 (zadostno): znanje ustreza minimalnim kriterijem
  • 5-1 (nezadostno): znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

Ocene z INALCO-ja in ISIT-a se pretvarjajo po naslednjem ključu:

Ocena ECTS       INALCO, ISIT                               Univerza v Ljubljani
A                            (18-20) excellent                        (10) odlično
B                            (16-18) très bien                        (9) prav dobro
C                            (14-16) bien                               (8) prav dobro
D                            (12-14) satisfaisant                    (7) dobro
E                            (10-12) passable, suffisant        (6) zadostno
F                            (0-10) insuffisant, échec            (1-5) nezadostno