Prehodi med programi

PREHODI MED PROGRAMI

Prehajanje med programi je določeno skladno s Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS št. 45/94 in 78/98); Statutom UL (181.-189. členom); Zakonom o visokem šolstvu – ZviS-UPB3 (Ur. l. RS št. 119/06); Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZviS-E (Ur. l. RS št.94/06).

Prehajanje na skupni magistrski študij Prevajanje na FF UL

a) med univerzami je določeno glede na 189. člen statuta UL:

  • kandidat oz. kandidatka mora za prehod na študij prevajanja na FF UL izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na katero je vpisan;
  • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

b) med študijskimi programi UL je mogoč prehod na študij prevajanja na FF UL le s programov za pridobitev magistrske izobrazbe druge stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen statuta UL:

  • prehod na študij prevajanja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program prevajanja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu;
  • kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija prevajanja, izpolniti prijavni obrazec in napisati motivacijsko pismo;
  • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

Skupni magistrski program Prevajanje ne predvideva možnosti prehoda med smermi znotraj programa.