Vpisni pogoji

VPISNI POGOJI

Pogoji za vpis so usklajeni z Zakonom o visokem šolstvu, ki v 38. a členu (UR I RS št. 119/2007) določa, da se v magistrski študijski program lahko vpiše, kdor je končal: 
študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja:
študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko pravijo med študijem na prvi stopnji v programih za izpopolnjevanje ali z opravljenim izpitom pred vpisom v magistrski študijski program.
Strokovna področja iz prve alinee in študijske obveznosti iz druge alinee prejšnjega odstavka se določijo z magistrskim študijskim programom.
Z magistrskim študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti ali ustrezne delovne izkušnje.
Pogoje za vpis iz 38. in 38. a člena tega zakona izpolnjuje tudi kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Potek vpisa

Vpis na skupni magistrski študijski program Prevajanje poteka v dveh korakih:

1. Študentje, ki želijo vpisati magistrski študij Prevajanje na Univerzi v Ljubljani, morajo predložiti zahtevane dokumente in se do določenega roka prijaviti k izbirnemu postopku na izbrani matični univerzi in pri odgovornem koordinatorju ali koordinatorici na Oddelku za prevajalstvo. Naloga koordinatorja je usklajevanje in akademski nadzor programa. Koordinator je član izbirne komisije programskega konzorcija.

Vse partnerske univerze na isti dan objavijo isti prijavni rok. Prijavni rok za predizbirni postopek je 30. junij. Univerze v Ljubljani in Parizu predlagajo, da se končni izpiti in izbirni izpiti za skupni program izvedejo v istem časovnem terminu in se tako zmanjšajo stroški. Dejanski vpis na program pa poteka na vsaki univerzi v tistem obdobju, ki ga določa univerza tudi za vse ostale podiplomske programe.

(a) Zahtevani dokumenti za diplomante Medjezikovnega posredovanja (slovenščina, francoščina, angleščina, Univerza v Ljubljani), ki se želijo vpisati na magistrski program Prevajanje: 
 • izpolnjen prijavni obrazec
 • motivacijsko pismo kandidata
 • diploma/ali ustrezno spričevalo
 • prepis ali dodatek k diplomi

(b) Število vpisanih študentov na posamezni univerzi je omejeno na 5 ljudi letno. Do omejitve vpisa lahko tudi pride, če jo zahteva ena partnerska univerza. Ker gre za skupni program, taka omejitev velja na vseh treh partnerskih univerzah.

(c) Zahtevani dokumenti za diplomante, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, in za diplomante z univerzitetno diplomo katerekoli smeri, in sicer tako iz dodiplomskih programov, sestavljenih v skladu z bolonjskimi smernicami, ali tistih, ki so nastali pred reformo visokošolskega študija, ki se želijo vpisati na magistrski program Prevajanje: 
 • izpolnjen prijavni obrazec
 • motivacijsko pismo kandidata
 • diploma/ali ustrezno spričevalo
 • prepis ali dodatek k diplomi
 • uspešno opravljen izpit, pri katerem se preverijo jezikovne in kulturne kompetence iz slovenščine, francoščine in angleščine.

Glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.

(d) Izbirna komisija odloča o vrstnem redu in sprejemu prijavljenih kandidatov oz. kandidatk. Komisijo sestavljajo koordinatorji posameznih univerz in še ena oseba iz vsake univerze.

(e) Če kakšen od izbranih kandidatov umakne prijavo, njegovo mesto zasede naslednji po vrstnem redu.

2. Sprejem poteka po postopku, ki velja na študentovi matični univerzi. Matična univerza je tista univerza, na katero se študent vpiše.

Merila ob omejitvi vpisa

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)
 • ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
 • povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
 • povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
 • povprečna ocena iz francoskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz francoskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
 • bibliografija in nagrade (15 %)
Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga pripravi Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo.