Cilji in kompetence

CILJI IN KOMPETENCE

Magistrski program iz tolmačenja bo usposobil visoko kvalificiranetolmačke in tolmače, ki bodo strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Uspešno absolviran program bo omogočal tolmačkam in tolmačem, da se bodo lahko profesionalno soočili s trenutnimi zahtevami trga in bodo sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam tolmaškega trga. Tolmačke in tolmači bodo tako iz pisne, govorne ali multimedialne predloge lahko izdelali govorni ali multimedialni tekst, ki v ciljnem jeziku (slovenščini in dveh tujih jezikih) oz. kulturi izpolnjuje določen cilj. Z uporabo odgovarjajočih tehnik bodo sposobni konsekutivno in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila. Usposobljeni bodo za samostojno delo in za delo v skupini, ki ga bodo oporavljali deontološko korektno in v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Program bo zagotavljal tudi visoke kompetence s področja vsebin teorije prevajanja in tolmačenja tako, da bo magistrom oz. magistircam tolmačenja omogočal lastno razumevanje teoretičnih principov in njihovo vrednotenje ter prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki tolmačke oz. tolmači soočali pri svojem delu. Tako zasnovan študijski program bo izobrazil teoretično visoko usposobljene magistrice oz. magistre in s tem omogočil nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

Splošne kompetence
 • pisne in govorne komunikacijske spretnosti na višji stopnji;
 • sposobnost in spretnost za timsko delo;
 • spretnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 • sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic na višji stopnji;
 • sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov;
 • sposobnost kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki;
 • sposobnost avtonomnega delovanja v stroki;
 • sposobnost razvijanja kritičnega uma.
Predmetnospecifične kompetence
 • sposobnost opisa in teoretične analize prevajalskih in tolmaških procesov;
 • poznavanje in obvladovanje tolmaških strategij in tehnik;
 • sposobnost analize, razumevanja in povzemanja besedil;
 • enciklopedično vedenje in medkulturno zavedanje;
 • sposobnost slušnega razumevanja in govornega izražanja;
 • sposobnost pomnenja;
 • komunikacijske spretnosti;
 • sposobnost oblikovanja samostojnega pogleda na status tolmačenja in tolmača;
 • sposobnost uporabe specifičnih informacijskih tehnologij za tolmaško delo;
 • besedilna kompetenca v slovenščini in dveh tujih jezikih glede na specifiko besedilnih in komunikacijskih konvencij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja sporazumevalnih procesov v družbi na višji stopnji;
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja komunikacije od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;
Dodatne predmetnospecifične kompetence so navedene v obrazcu za učni načrt za vsak predmet posebej.