Dispozicija

DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA - VZOREC

Študent:

Mentor:

Somentor:

1. Naslov diplomskega dela

Osebek v angleščini in slovenščini

2. Hipoteza / Namen dela

Angleškega osebka v slovenščino v večini primerov ne prevajamo kot osebek, marveč kot kak drug stavčni člen. Namen dela bo ugotoviti, kako se skladenjska kategorija osebek povezuje s kategorijami v sistemu členitve po aktualnosti in semantičnih oznak.

3. Utemeljitev

Nesistematičen pregled značilnih primerov pokaže, da bi bilo mogoče razloge za dejstvno, da angleškega osebka v slovenščino ne prevajamo kot osebek, iskati v neskladenjskih značilnostih samostalniških besednih zvez, ki nastopajo kot osebki v angleških stavkih. Kot teoretično izhodišče raziskave bo služila trditev Keenana (1976), da ne obstaja univerzalna definicija osebka, ki bi veljala za vse jezike, pač je mogoče dati seznam pragmatičnih, semantičnih in sintaktičnih lastnosti, izmed katerih vsak jezik posamično »izbira« značilne lastnosti svojih osebkov. Preveriti želim, ali – kljub zelo sorodnim definicijam osebka, ki jih najdemo v slovnicah angleškega in slovenskega jezika (npr. Quirk in sod. 1985 ter Toporišič 2000) – angleščina in slovenščina za svoje osebke izbirata drugačne opredeljevalne kategorije ali jim vsaj pripisujeta različno pomembnost.

4. Metoda

S primerjavo slovnic Quirk in sod. 1985 ter Toporišič 2000 bom ugotovila, katere opredeljevalne lastnosti osebkov se navajajo za angleščino in slovenščino, nato pa po teh kategorijah analizirala zbrane zglede angleških osebkov, ki v slovenskih prevodih nastopajo kot neosebki. Ko bom tako določila relevantne kategorije, bom na širšem vzorcu opazovala prevodne ustreznice izbranega tipa angleških osebkov.

4. Gradivo

Zbrala bom 1000 stavkov z osebno glagolsko obliko v angleščini in njihovih slovenskih prevodov, ki ne bodo delo istega prevajalca. Sestava gradiva: dve leposlovni deli in njuna prevoda v slovenščino, in sicer delo Brideshead Revisited (Evelyn Waugh) in The Alexandria Quartet (Lawrence Durrell). Gradivo bom obdelala s kvantitativnimi metodami.

5. Pričakovani zaključki / uporabnost izsledkov:

Pričakujem, da bodo rezultati pokazali določene sistematične vzorce odvisnosti med lastnostmi osebkov v angleščini in njihovimi prevodnimi ustreznicami v slovenščini. Izsledki bi lahko bili uporabni tako v prevodni praksi kot pri usposabljanju prevajalcev in prevodni kritiki.

6. Viri in osnovna literatura

a) Viri

 • Waugh, Evelyn, 1951: Brideshead Revisited: The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder. Penguin books.
 • Waugh, Evelyn, 1988: Vnovič v Bridesheadu: Posvečeni in posvetni spomini stotnika Charlesa Ryderja. Prevedel: Janez Gradišnik. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Durrell, Lawrence, 1962: The Alexandria Quartet. London: Faber and Faber.
 • Durrell, Lawrence, 1963: Aleksandrijski kvartet: Justine, Balthazar. Prevedla: Mira Mihelič. Ljubljana: Cankarjeva založba.

b) Osnovna literatura

 • Bevan, C. K., 1987: The Rhetoric of Syntax in Pride and Prejudice. Language and Style. 20/4. 396-410.
 • Comrie, B., 1989: Language Universals and Linguistic Typology. 2. izdaja. Oxford: Blackwell.
 • Faarlund, J. T., 1988: A Typology of Subjects. Hammond, M. et al. (ur.) Studies in Syntactic Typology. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 193-207.
 • Hatim, Basil in Ian Mason, 1990: Discourse Analysis and the Translator. London: Longman.
 • Hurst, M. J., 1987: Characterization and Language: A Case-Grammar Study of As I Lay Dying. Language and Style. 20/1. 71-87.
 • Keenan, E., 1976: Towards a universal definition of ‘Subject’. Li, C. (ur.) Subject and Topic. New York: Academic Press. 303-333.
 • Orešnik, Janez, 1992: Udeleženske vloge v slovenščini. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
 • Palmer, F. R., 1994: Grammatical Roles and Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Quirk, Randolf et al., 1985: A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Podpis mentorja:

Podpis študenta: