Navodila za citiranje

NAVODILA ZA CITIRANJE V DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH DELIH

1. Splošno: Besedilo naj bo napisano v enem od običajnih urejevalnikov besedil za okensko okolje.

2. Opombe: Opombe niso namenjene citiranju literature, njihovo število naj bo čim manjše. Navajajo se tekoče, številka opombe stoji stično za ločilom.

3. Daljši navedki: Daljši navedki (daljši od treh vrstic) naj bodo ločeni od ostalega besedila, velikost pisave pa naj bo 11. Izpusti v navedku so označeni s tropičjem med poševnima oklepajema /…/.

4. Kratice in okrajšave: Če uporabljate kratice, ob prvi rabi v besedilu izraz v celoti izpišite in v oklepaju navedite kratico. Pri vseh nadaljnjih rabah uporabite samo kratico.

5. Citiranje: Citirajte v skladu s pravili, uveljavljenimi za zbirko Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje FF UL. Primeri so prilagojeni in prevzeti  s spletnih strani http://www.press.uchicago.edu/... in http://www.jezikinslovstvo.com/02.asp. Nekaj najpogostejših primerov najdete spodaj, kjer T – označuje način citiranja v tekstu; O – označuje način navajanja v opombi pod črto; B – označuje način navajanja v bibliografiji, ki naj sledi osrednjemu besedilu članka in je urejena po abecedi.

a) knjiga

- en avtor

T: (Gantar 2007: 128)

Če se v besedilu ponovno sklicujete na isti vir in med tem niste navajali kakega drugega vira, to označite takole: (ibid.), če gre za navedek na isti strani, oziroma takole (ibid.: 130), če gre za navedek v istem delu, toda na drugi strani.

B: Gantar, Polona, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Lingua Slovenica 3).

- dva avtorja

T: (Cowlishaw in Dunbar 2000: 104–7)

B: Cowlishaw, Guy in Robin Dunbar, 2000: Primate conservation biology. Chicago: University of Chicago Press.

- štirje ali več avtorjev

T: (Laumann et al. 1994: 262)

B: Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael in Stuart Michaels, 1994: The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

- elektronsko objavljena knjiga

Če je knjiga dostopna tudi v elektronskem formatu, citirajte tisto verzijo, ki ste jo uporabili, vendar pa lahko navedete tudi druge formate, kot je nakazano spodaj.

T: (Kurland in Lerner 1987)

B: Kurland, Philip B. in Ralph Lerner (ur.), 1987: The founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/. (Dostop 2. 1. 2009)

b) zbornik:

T: (Javornik 2006: 33)

B: Javornik, Miha (ur.), 2006: Literatura in globalizacija (k vprašanju identitete v kulturah centralne in jugovzhodne Evrope v času globalizacije). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

c) za članek v zborniku ali poglavje v monografiji:

T: (Mikolič 2004: 37)

B: Mikolič, Vesna, 2004: Medkulturna slovenistika – realnost ali izziv? Stabej, Marko (ur.): Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 37–47.

- poglavje v monografiji, ki je bilo izvorno objavljeno drugje

T: (Cicero 1986: 35)

B: Cicero, Quintus Tullius, 1986: Handbook on canvassing for the consulship. Kaegi Jr, Walter Emil in Peter White (ur.): Rome: Late republic and principate, zv. 2, Boyer, John in Julius Kirshner (ur.): University of Chicago readings in western civilization. Chicago: University of Chicago Press: 33–46. Izvorno objavljeno v Evelyn S. Shuckburgh, prev., The letters of Cicero, zv. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

č) predgovor, spremna beseda ali podobno

T: (Rieger 1982: xx–xxi)

B: Rieger, James, 1982: Uvod v Wollstonecraft Shelley, Mary: Frankenstein; or, The modern Prometheus. Chicago: University of Chicago Press: xi–xxxvii.

d) za članek v reviji

- natisnjena verzija:

T: (Krek 2003: 46)

B: Krek, Simon, 2003: Sodobna dvojezična leksikografija. Jezik in slovstvo 48/1. 45–60.

- elektronska verzija:

T: (Hlatky et al.: 2002)

B: Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, Penny Sharp in Mary A. Whooley, 2002: Quality-of-life and depressive symptoms in postmenopausal women after receiving hormone therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) trial. Journal of the American Medical Association 287/5, http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo. (Dostop 7. 1. 2004)

e) članek v neznanstveni reviji

T: (Martin 2002: 84)

B: Martin, Steve. 2002. Sports-interview shocker. New Yorker, 6. maj.

f) časopisni članek

Časopisni članek lahko navajate kar v besedilu (“Kot je omenil William Niederkorn v svojem članku, objavljenem v časopisu New York Times 20. junija 2002, …”). V tem primeru ga ne navajate v bibliografiji na koncu prispevka. Lahko pa navajate klasično:

T: (Niederkorn 2002)

B: Niederkorn, William S., 2002: A scholar recants on his “Shakespeare” discovery. New York Times, 20. junij, Arts section, edicija Midwest.

g) recenzija knjige

T: (Gorman 2002: 16)

B: Gorman, James, 2002: Endangered species. Recenzija Gilbert, Elizabeth: The last American man. New York Times Book Review, 2. junij.

h) Doktorska disertacija ali magistrsko/diplomsko delo

T: (Amundin 1991: 22–29, 35)

B: Amundin, Mats, 1991: Click repetition rate patterns in communicative sounds from the harbour porpoise, Phocoena phocoena. PhD dis., Stockholm University.

i) prezentacija na znanstvenem srečanju ali konferenci

T: (Doyle 2002)

B: Doyle, Brian. 2002: Howling like dogs: Metaphorical language in Psalm 59. Prispevek je bil predstavljen na konferenci društva Society of Biblical Literature, ki je potekala od 19. do 22. 2006 v Berlinu v Nemčiji.

j) spletna stran:

T: (Korpus slovenskega jezika FidaPLUS)

B: Korpus slovenskega jezika FidaPLUS. (Dostop 2. 1. 2009)

k) weblog ali komentar

Praviloma komentarje omenimo v besedilu samem in jih ne uvrstimo v bibliografijo (“v komentarju, objavljenem 6. marca 2006 na blogu Becker-Posnerja, je Peter Pearson zapisal …) Lahko pa citirate klasično:

T: (Peter Pearson, Blog Becker-Posnerja, komentar obljavljen 6. 3. 2006)

B: Becker-Posner blog. http://www.becker-posner-blog.com/. (Dostop 15. 3. 2006)

l) elektronsko sporočilo

Praviloma elektronska sporočila citiramo v besedilu in jih ne navajamo v bibliografiji (“v elektronskem sporočilu avtorici 31. oktobra 2005 je Janez Kranjc zapisal, da…) Lahko citirate tudi klasično v opombi pod črto:

O: ² Janez Kranjc, elektronsko sporočilo avtorici, 31. 10. 2005.

m) delo, objavljeno v elektronski podatkovni bazi

T: (Pliny the Elder, Perseus Digital Library)

B: Perseus Digital Library. http://www.perseus.tufts.edu/. (Dostop 9. 1. 2008)