Teme

TEME ZA MAGISTRSKO NALOGO

doc. dr. Darja Fišer

 • Jezik moških in ženskih uporabnikov družbenih omrežij, forumov in novičarskih portalov
 • Žaljivi govor na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Preklapljanje med jeziki/registri na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Tujejezične prvine v spletni slovenščini
 • Neologizmi v spletni slovenščini
 • Strategije krajšanja sporočil v tvitih (lahko tudi kontrastivno v primerjavi z angleščino/nemščino)
 • Jezikovne prvine humornih/sarkastičnih izjav na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Jezik politikov v družbenih omrežjih
 • Kolaborativna leksikografija
 • Analiza semantičnega leksikona sloWNet (z eno-, dvo- ali večjezične perspektive, analiza izbrane domene, analiza izbranega jezikovnega problema ipd.)

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Prevajanje/Tolmačenje

 • Prevajanje in tolmačenje ter pravice avtohtonih manjšin v Sloveniji
 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks
 • Prevajanje in tolmačenje in pravice slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks
 • Prevajanje in tolmačenje ter pravice t. i. neavtohtonih etničnih skupin v Sloveniji
 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks

Tolmačenje

 • Azilna zakonodaje in tolmačenje v azilnih postopkihAzilna politika EU in politike držav članic - slovenska azilna politika ter tolmačenje v azilnih postopkih
 • Jeziki v azilnih postopkih v RS ter izpeljava azilnega postopka (vloga uradne osebe in tolmača)
 • Pravice državljanov EU in zagotavljanje tolmačenja v upravnih postopkih
 • Ocenjevanje tolmačenja v slovenščino v institucijah EU: (ne)zadovoljstvo uporabnikov (Evropski parlament, Evropska komisija, tolmačenje v času slovenskega predsedovanja EU)
 • Jezikovna analiza tolmačenja glede na tip govorjenega besedila: predpripravljeno, spontano, monolog, dialog …

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

 • Problem kolokacij pri tolmačenju strokovnih besedil (nemščina-slovenščina)
 • Terminologija izbranega nemškega strokovnega jezika, primerjalno s slovenščino
 • Analiza nemškega (govorjenega) strokovnega besedila po različnih parametrih, primerjalno s slovenščino
 • Problem nominalnih struktur v nemškem besedilu pri tolmačenju v slovenščino

izr. prof. dr. Primož Jurko

Mentalno besedišče: obravnava teorij hranjenja in priklica leksikalnih enot

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Tolmačenje za potrebe družbe:

 • Različni vidiki tolmačenja za družbo na Slovenskem (kontrastivna obravnava tolmačenja za medicinske potrebe, tolmačenja za potrebe azila ipd.)
 • Tolmačenje in prevajanje v luči sodobnih evropskih migracij (tolmačenje in prevajanje za potrebe migrantov)

Položaj tolmača v slovenski družbi

 • Značilnosti tolmaškega polja na Slovenskem v določenem obdobju
 • Tolmačev habitus v določenem obdobju na Slovenskem (izbor tolmačev določene jezikovne kombinacije, določene specializacije ipd.)

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

 • Besedilni ali pragmatični elementi pri tolmačenju neliterarnih besedil
 • Slovensko-angleške medkulturne razlike v retoričnih konvencijah
 • Znanstvena besedila: kontrastivni in tolmačeslovni/prevodoslovni vidiki
 • Poljudnoznanstvena besedil: kontrastivni in tolmačeslovni/prevodoslovni vidiki
 • Tehnična besedila: kontrastivni in tolmačeslovni/prevodoslovni vidiki

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Tolmačenje – pristopi v govorjenem diskurzu, kontrastivna analiza npr.:.

 • Pretolmačeno besedilo med ustnim in govorjenim besedilom
 • Analiza tolmačenja konektorjev med francoščino in slovenščino
 • Tolmačenje in zaznamovalci za modalnost
 • Dolžina odmika v odnosu do ohranjanja / izgubljanja pomena

doc. dr. Sonia Vaupot

 • Frazeologija francoskega splošnega oz. strokovnega jezika, kontrastivno s slovenščino
 • Leksikologija oz. terminologija francoskega splošnega oz. strokovnega jezika, kontrastivno s slovenščino

red. prof. dr. Špela Vintar

 • Korpus prevodov študentov tolmačenja
 • Tolmačenje ekspresivnega in čustvenega govora
 • Kognitivni modeli simultanega tolmačenja – ali vizualni kanal informacij vpliva na kakovost prevoda
 • Uspešne iskalne strategije pri prevajalcih in tolmačih
 • Strojno simultano tolmačenje: utopija ali realnost
 • Empirični pristopi k raziskovanju tolmačenja
 • Gradnja govornih tehnologij (razpoznavalnika in sintetizatorja) s spletnimi orodji SPICE

izr. prof. dr. Tanja Žigon

Položaj tolmača v družbi:

 • Značilnosti prevodnega polja na Slovenskem v določenem obdobju, predvsem v 18. in 19. stoletju
 • Vloga in pomen tolmačev v določenem obdobju v slovenski družbi
 • Tolmaški poklic v času Avstro-Ogrske (vloga, pomen, posamezni primeri, prevajalčev habitus, prevajalci različnih literarnih žanrov, strokovnih besedil itd.)

Prispevki k zgodovini tolmačenja in tolmačeslovja na Slovenskem:

 • Tolmačenje za uradne institucije, sodno tolmačenje v 19. stoletju iz nemščine v slovenščino
 • Primerjava različnih tolmaških strategij (in izdelkov)
 • Vpliv nemškega jezika na slovenščino in na tolmaško dejavnost v 19. in 20. stoletju

Kulturnospecifični elementi (iz nemščine v slovenščino):

 • Obravnava medkulturnosti: Kulturne razlike in problemi pri tolmačenju iz ene kulture v drugo
 • Vloga tolmača kot kulturnega posrednika

Doc. dr. Amalija Maček

- Tolmačenje za institucije EU
- Kakovost tolmačenja
- Uporaba sodobnih tehnologij pri konsekutivnem tolmačenju
- Simultano tolmačenje na daljavo – nove tehnologije
- Spreminjanje tolmaškega poklica
- Izobraževanje tolmačev
- Izobraževanje sodnih tolmačev
- Izobraževanje tolmačev za azil
- Izobraževanje tolmačev za slovenski znakovni jezik