Teme

TEME ZA MAGISTRSKO NALOGO

doc. dr. Darja Fišer

 • Jezik moških in ženskih uporabnikov družbenih omrežij, forumov in novičarskih portalov
 • Žaljivi govor na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Preklapljanje med jeziki/registri na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Tujejezične prvine v spletni slovenščini
 • Neologizmi v spletni slovenščini
 • Strategije krajšanja sporočil v tvitih (lahko tudi kontrastivno v primerjavi z angleščino/nemščino)
 • Jezikovne prvine humornih/sarkastičnih izjav na družbenih omrežjih, forumih in novičarskih portalih
 • Jezik politikov v družbenih omrežjih
 • Kolaborativna leksikografija
 • Analiza semantičnega leksikona sloWNet (z eno-, dvo- ali večjezične perspektive, analiza izbrane domene, analiza izbranega jezikovnega problema ipd.)

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Prevajanje/Tolmačenje

 • Prevajanje in tolmačenje ter pravice avtohtonih manjšin v Sloveniji
 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks
 • Prevajanje in tolmačenje in pravice slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks
 • Prevajanje in tolmačenje ter pravice t. i. neavtohtonih etničnih skupin v Sloveniji
 • Primerjava tudi z drugimi okolji ter zgledi dobrih praks

Tolmačenje

 • Azilna zakonodaje in tolmačenje v azilnih postopkihAzilna politika EU in politike držav članic - slovenska azilna politika ter tolmačenje v azilnih postopkih
 • Jeziki v azilnih postopkih v RS ter izpeljava azilnega postopka (vloga uradne osebe in tolmača)
 • Pravice državljanov EU in zagotavljanje tolmačenja v upravnih postopkih
 • Ocenjevanje tolmačenja v slovenščino v institucijah EU: (ne)zadovoljstvo uporabnikov (Evropski parlament, Evropska komisija, tolmačenje v času slovenskega predsedovanja EU)
 • Jezikovna analiza tolmačenja glede na tip govorjenega besedila: predpripravljeno, spontano, monolog, dialog …

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

 • Problem kolokacij pri tolmačenju strokovnih besedil (nemščina-slovenščina)
 • Terminologija izbranega nemškega strokovnega jezika, primerjalno s slovenščino
 • Analiza nemškega (govorjenega) strokovnega besedila po različnih parametrih, primerjalno s slovenščino
 • Problem nominalnih struktur v nemškem besedilu pri tolmačenju v slovenščino

izr. prof. dr. Primož Jurko

Mentalno besedišče: obravnava teorij hranjenja in priklica leksikalnih enot

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Tolmačenje za potrebe družbe:

 • Različni vidiki tolmačenja za družbo na Slovenskem (kontrastivna obravnava tolmačenja za medicinske potrebe, tolmačenja za potrebe azila ipd.)
 • Tolmačenje in prevajanje v luči sodobnih evropskih migracij (tolmačenje in prevajanje za potrebe migrantov)

Položaj tolmača v slovenski družbi

 • Značilnosti tolmaškega polja na Slovenskem v določenem obdobju
 • Tolmačev habitus v določenem obdobju na Slovenskem (izbor tolmačev določene jezikovne kombinacije, določene specializacije ipd.)

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

doc. dr. Silvana Orel Kos

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

 • Besedilni ali pragmatični elementi pri tolmačenju neliterarnih besedil
 • Slovensko-angleške medkulturne razlike v retoričnih konvencijah
 • Znanstvena besedila: kontrastivni in tolmačeslovni/prevodoslovni vidiki
 • Poljudnoznanstvena besedil: kontrastivni in tolmačeslovni/prevodoslovni vidiki
 • Tehnična besedila: kontrastivni in tolmačeslovni/prevodoslovni vidiki

Doc. dr. Donald F. Reindl

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Tolmačenje – pristopi v govorjenem diskurzu, kontrastivna analiza npr.:.

 • Pretolmačeno besedilo med ustnim in govorjenim besedilom
 • Analiza tolmačenja konektorjev med francoščino in slovenščino
 • Tolmačenje in zaznamovalci za modalnost
 • Dolžina odmika v odnosu do ohranjanja / izgubljanja pomena

doc. dr. Sonia Vaupot

 • Frazeologija francoskega splošnega oz. strokovnega jezika, kontrastivno s slovenščino
 • Leksikologija oz. terminologija francoskega splošnega oz. strokovnega jezika, kontrastivno s slovenščino

red. prof. dr. Špela Vintar

 • Korpus prevodov študentov tolmačenja
 • Tolmačenje ekspresivnega in čustvenega govora
 • Kognitivni modeli simultanega tolmačenja – ali vizualni kanal informacij vpliva na kakovost prevoda
 • Uspešne iskalne strategije pri prevajalcih in tolmačih
 • Strojno simultano tolmačenje: utopija ali realnost
 • Empirični pristopi k raziskovanju tolmačenja
 • Gradnja govornih tehnologij (razpoznavalnika in sintetizatorja) s spletnimi orodji SPICE

doc. dr. Marija Zlatnar Moe

izr. prof. dr. Tanja Žigon

Položaj tolmača v družbi:

 • Značilnosti prevodnega polja na Slovenskem v določenem obdobju, predvsem v 18. in 19. stoletju
 • Vloga in pomen tolmačev v določenem obdobju v slovenski družbi
 • Tolmaški poklic v času Avstro-Ogrske (vloga, pomen, posamezni primeri, prevajalčev habitus, prevajalci različnih literarnih žanrov, strokovnih besedil itd.)

Prispevki k zgodovini tolmačenja in tolmačeslovja na Slovenskem:

 • Tolmačenje za uradne institucije, sodno tolmačenje v 19. stoletju iz nemščine v slovenščino
 • Primerjava različnih tolmaških strategij (in izdelkov)
 • Vpliv nemškega jezika na slovenščino in na tolmaško dejavnost v 19. in 20. stoletju

Kulturnospecifični elementi (iz nemščine v slovenščino):

 • Obravnava medkulturnosti: Kulturne razlike in problemi pri tolmačenju iz ene kulture v drugo
 • Vloga tolmača kot kulturnega posrednika