Govorilne ure

Govorilne ure potekajo po predhodnem dogovoru preko e-pošte.

Kabinet

334

Oddelek za umetnostno zgodovino

doc. dr. Katja Mahnič

Katja Mahnič, rojena Žvanut 6.11.1971 v Kranju, je leta 1997 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani diplomirala z nalogo Pečati grofov in knezov Celjskih. Zvesti sopotnik: pečat kot simbol in del identitete srednjeveškega plemiča. Na istem oddelku je leta 2001 uspešno zagovarjala tudi doktorsko delo z naslovom Podoba kot sporočilo: izbrani likovni viri za evropsko zgodovino od pozne antike do romanike.

Po zaključku dodiplomskega študija je najprej slabo leto poučevala umetnostno vzgojo na Srednji trgovski šoli v Ljubljani. Med novembrom 1998 in novembrom 2001 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena v Narodnem muzeju Slovenije. Nato je eno šolsko leto poučevala umetnostno zgodovino na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Od 1.1.2003 je redno zaposlena na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete, kjer poučuje predmete s področja obče umetnostne zgodovine, muzeologije in konservatorstva.

Med leti 2004 in 2017, ko je bila vključena v raziskovalni program Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem), je bilo njeno raziskovalno delo usmerjeno zlasti v raziskovanje materialne kulture. V obdobju med letom 2018 in letom 2021 je bila članica raziskovalnega projekta Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji. Raziskovalno se ukvarja z materialno kulturo, zgodovinsko muzeologijo, razvojem muzejskih razstav in razstavnih strategij ter sliko kot zgodovinskim virom, pri čemer jo zlasti zanima vloga umetnostnih zbirk in muzejev pri vzpostavljanju umetnostne zgodovine kot znanstvene discipline. Posebno področje njenega zanimanja je tudi dostopnost muzejskih ustanov.

 • Pečat kot umetnostni in zgodovinski vir, v: Hernja-Masten, M. in Radulovič, B. (ur.): Skrite dragocenosti v arhivskih zbirkah in fondih. Zakon o arhivskem gradivu in o arhivih. Zbornik referatov s 17. zborovanja Arhivskega društva Slovenije in Zgodovinskega arhiva Celje, Celje 8.-10. oktober 1997, Celje: Arhivsko društvo Slovenije, 1997, str. 7-13.

 • Pečati grofov Celjskih. Seals of the counts of Celje, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 2, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2001.

 • The Tassilo Chalice Style: Problems of Interpretation and Definition, Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages, Vol. 8, Motovun: International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Zagreb: International Centres of Croatian Universities, Istra, University of Zagreb, 2002, str. 273-288.

 • Pleteninasta plastika in poskus njene interpretacije, Annales: Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi Istriani e Mediterranei. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series historia naturalis, let. 13, št. 2, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije 2003, str. 221-246.

 • Prispevek k preučevanju srednjeveških ženskih pečatov, v: Mihelič, Darja (ur.): Ad fontes. Otorepčev zbornik, Ljubljana: ZRC SAZU, 2005, str. 213-226.

 • Srednjeveški ženski pečati iz Arhiva Republike Slovenije. Medieval Women's Seals in the Archives of the Republic of Slovenia, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 5, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije in Arhiv Republike Slovenije, 2006.

 • Brati Plinija. O Pliniju starejšem, likovni umetnosti in metodi, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. I/1, 2007, str. 37-69.

 • Pečati gospodov Žovneških in grofov Celjskih. Odraz političnih ambicij plemiške rodbine. Seals of the House of Seuneg and Cilli. A Manifestation of a Noble Family s Political Ambition, v: Dular, Anja et alii (ur.): Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč. Objects as Manifestations of Taste, Prestige and Power, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 11-43.

 • Plinij Starejši o Fejdiu. Plinijevo Naravoslovje kot vir za umetnostno zgodovino, v: Germ, Tine, Mahnič, Katja, Osvald, Monika in Melina Graziella: Plinij Starejši in antična umetnost. Razprave, Ljubljana: Modrijan, 2010, str. 29-68.

 • Ladislav Benesch o svojem spomeniškovarstvenem delu, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. V/2, 2011, str. 211-231.

 • Imago militis. Podoba viteza v srednjeveških upodobitvah, v: Lazar, Tomaž, Nabergoj, Tomaž in Jerin, Barbara (ur.): Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 1: Razprave, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, [2011] 2012, str. 173-180.

 • Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. VII/2, 2013, str. 207-219.

 • Lieutenant-Colonel, Painter and Correspondent of the Central Commission, v: Valentina Bevc Varl, Oskar Habjanič (ur.): Evropa v času Franza Liszta / Europe in the Time of Franz Liszt. Zbornik mednarodnega simpozija 13.-15.10.2016 / The Collected Volume of the Symposium 13.-15.10.2016. Zbirka / Collection MUSEOEUROPE 3, Maribor: Pokrajinski muzej Maribor, 2016, str. 185-194.

 • Josip Mantuani in moderni muzej. Prispevek k razumevanju Mantuanijeveih prizadevanj za reorganizacijo Deželnega muzeja za Kranjsko, Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. LII, 2016, str. 199-220.

 • Med veščino pripovedovanja dobre zgodbe in interaktivno participatorno prakso. Interpretacija dediščine: nekaj historiografskih in konceptualnih poudarkov / Between the art of telling a good story and an interactive participatory practice. Heritage interpretation: some historiographical and conceptual considerations, v: Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko (ur.): Muzeji dediščina in kulturna krajina / Museums, Heritage and Cultural Landscape. Zbornik / Acta. I. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD – SMS – ICOM / I. International Congress of Slovenian Museums, Piran, 20.-22.10.2016, Radovljica: SMD – Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana: SMS – Skupnost muzejev Slovenije, Celje: ICOM Slovenije, 2017, str. 249-260.

 • Interpretacija Kapitolinske volkulje. Spopad med humanisti in naravoslovci, v: Alenka Miškec (ur.): Preteklost pod mikroskopom. Naravoslovne raziskave v muzeju, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 51-61.

 • Razstava slik v Deželnem muzeju za Kranjsko 1914. Poskus rekonstrukcije razstavne strategije in njenega pomena, Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. LIII, 2017, str. 167-189.

 • Stalna razstava kot prostor nenehnega vzpostavljanja pomenov, v: Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko (ur.): Stalna muzejska razstava. Zbornik Zborovanja SMD – SUZD, Beltinci 29.-30.9.2017, Radovljica: SMD – Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana: SUZD – Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018, str. 87-94.

 • Josip Mantuani in njegovo poročilo o kulturnozgodovinskih zbirkah na slovenskem ozemlju iz leta 1918, v: Mojca Smolej (ur.): 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 2.-13.7.2018, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, 2018, str. 90-97.

 • Spomin: med individualnim in kolektivnim, med tradicijo in zgodovino, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. XIII/1, 2019, str. 7-15.

 • Collective Memory between Tradition and Archive: Josip Mantuani, Heimatschutz and Monument Protection, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. XIII/1, 2019, str. 205-218.

 • Josip Mantuani, First Slovenian student at the Vienna School of Art History and his long obscurity within Slovenian art historiography, Journal of Art Historiography 21, 2019, str. 1-15 [https://arthistoriography.files.wordpress.com/2019/11/mahnic.pdf].

 • Josip Mantuani on the Role of Art Collection within the Modern Museum, v: Dragan Damjanović, Lovorka Magaš Bilandžić, Željka Miklošević, Jeremy F. Watson (eds.): Art and Politics in the Modern Period. Conference Proceedings, Zagreb: Faculty of Humanities and Social Studies Unicersity of Zagreb, 2019, str. 213-220.

 • Umestitev Loškega muzeja v kontekst slovenskih muzejev, v: Marija Demšar, Biljana Ristić (ur.): Ohranjamo preteklost za prihodnost! Zbornik ob 80-letnici Loškega muzeja Škofja Loka, Škofja Loka: Loški muzej, 2019, str. 27-35.

 • Stara grajska kapela na Turjaku, v: Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn (ur.): Grad Turjak, Castelologica Slovenica 2, Ljubljana: Založba ZRC, 2020, str. 275-311.

 • A Few Historical Museological and Theoretical Museological Remarks on the Study of the Musealization of Fashion on the Example of Textile and Clothing Collections in Slovenia / Nekoliko povijesno muzeoloških i teorijsko muzeoloških napomena o proučavanju muzealizacije mode na primjeru zbirki tekstila i odjeće u Sloveniji, v: Katarina Nina Simončič (ur.): Muzealizacija mode – počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije / Fashion Museology – beginnings and challenges in Slovenia, Croatia, and Serbia, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet / University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2020, str. 116-170.

 • Materijalnost umjetničkog djela kao osnova njegove spomeniške funkcije - dva ljubljanska primjera iz 18. stoljeća, v: Predrag Marković (ur.): Materijalnost umjetničkog djela. Zbornik radova znanstvenog skupa »Dani Cvita Fiskovića« održanog 2018. godine, Zagreb: FF Press, 2021, str. 103-112.

 • Max Dvořak and the founding of the »Ljubljana School of Art History«, Journal of Art Historiography 26, 2022, str. 1-22 [https://arthistoriography.files.wordpress.com/2022/05/mahnic.pdf].

 • Steletovo poročilo o varstvu spomenikov v prvi številki Zbornika za umetnostno zgodovino, Zbornik za umetnostno zgodovino n.v. LVII-LVIII, 2021-2022, str. 337-348.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu