Contact

+386 1 2411 240
blaz.repe@ff.uni-lj.si

Office hours

winter semester: Thursdays, from 08:50 till 10:25
spring semester: Thursdays, from 12:15 till 13:45

examination period: see department notices page

Cabinet

223

A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.
(Frank Zappa)

Citat
Department of Geography

Assoc. Prof. Dr. Blaž Repe

1. Izobrazba

Dodiplomska

Diploma: univ.dipl. geograf, Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 1991–1999, "Poskusni geografski atlas občine Grosuplje", mentor: dr. Jurij Kunaver.

Podiplomska

Magisterij: Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 2002, "Degradacija prsti v Sloveniji", mentor: dr. Franc Lovrenčak.

Doktorat: Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 2007, "Pedogeografska karta in njena uporabnost v geografiji ", mentor: dr. Franc Lovrenčak.

2. Zaposlitve

1999-2002: asistent stažist, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana

2002-2007: asistent, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana

2007-: visokošolski učitelj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana

3. Raziskovalno delo

Pedogeografija: proučevanje prsti in njihova razprostranjenost v Sloveniji, digitalno modeliranje pedogenetskih dejavnikov, izdelava kart razprostranjenosti prsti, klasifikacije prsti, izobraževanje učiteljev ter javnosti.

Geografski informacijski sistemi: prostorske analize in modeliranja z namenom ugotavljanje najnovejših stanj in procesov v pokrajini, kot lastne raziskave in podpora drugim; izobraževanje učiteljev.

Kartografija: izdelava tematskih ali posebnih zemljevidov za vsa področja geografije, razvoj metodologije za izdelavo digitalnih, in spletnih zemljevidov, uporaba geografskih informacijskih sistem za izdelavo zemljevidov; izobraževanje učiteljev.

Fitogeografija: rastlinstvo slovenskih gozdov, invazivne vrste; izobraževanje učiteljev ter javnosti

4. Nagrade in priznanja

2003 - pohvala Zveze geografskih društev,

2010 - priznanje študentskega sveta FF UL,

2013 - Prometej znanosti, Slovenska znanstvena fundacija,

2016 - priznanje za pedagoško delo FF UL.7.

2017 - bronasta plaketa ZGS

5. Pedagoško delo

Univerzitetni študij

1999-2008: pedogeografija (vaje), biogeografija (vaje), geografski informacijski sistemi (GIS) in kartografija (vaje), matematična geografija (vaje), uvod v geografijo (vaje), kvantitativne metode II (vaje), fizična geografija II (vaje);

2007-2009: pedogeografija (predavanja), biogeografija (predavanja), usmeritveni predmet Geografija krasa (pedo/bio) (predavanja).

Bolonjski študij

1. stopnja

2008- : Fizična geografija 2 (predavanja)

2008- : Osnove tematske kartografije (predavanja)

2008- : Geoinformatika 1 (predavanja, vaje)

2008- : Pedo in biogeografija (predavanja)

2012- : Temelji informacijske tehnologije in GIS (predavanja + vaje) (univerzitetni študij Urbanizma, FA UL)

2. stopnja

2011- : Aplikativna fizična geografija (predavanja in seminar)

2011- : Geoinformacijska podpora o odločanju (seminar)

6. Strokovno delo

Sodelovanje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi

Koordinator tutorjev učiteljev in tutorjev študentov na Oddelku za geografijo, Filozofske fakultete v Ljubljani, 2007-.

Predstojnik Oddelka za geografijo FF UL, 2012-2014.

Namestnik predstojnice Oddelka za geografijo FF UL, 2014-2016.

Član in predsednik Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje, FF UL, 2012-

Članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij

Geografski obzornik (glavni in odgovorni urednik; 2014-2018)

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽABOTA, Barbara, REPE, Blaž, KOBAL, Milan. Influence of digital elevation model resolution on rockfall modelling. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2019, vol. 328, str. 183-195, ilustr. ISSN 0169-555X. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.12.029, DOI: 10.1016/j.geomorph.2018.12.029. [COBISS.SI-ID 5288358], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 12. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. STANČIČ, Liza, REPE, Blaž. Post-fire succession : selected examples from the Karst region, southwest Slovenia. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2018, 58, no. 1, str. 27-38, fotogr., zvd. ISSN 1581-6613. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1942, DOI: 10.3986/AGS.1942. [COBISS.SI-ID 65210210], [JCR, SNIP, WoS do 24. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 7. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. REPE, Blaž. Soils in the Slovenian educational system. Bulletin of Geography.Physical Geography Series. 2018, no. 14, str. 99-108, zvd., fotogr. ISSN 2080-7686. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/16140. [COBISS.SI-ID 66849122], [WoS do 15. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. STEPIŠNIK, Uroš, ILC KLUN, Mojca, REPE, Blaž. Vrednotenje izobraževalnega potenciala geodiverzitete na primeru Cerkniškega polja = Assessment of educational potential of geodiversity on example of Cerknica polje, Slovenia. Dela. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 47, str. 5-39, graf. prikazi, fotogr., zvd. ISSN 0354-0596. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.47.1.5-39/7439, DOI: 10.4312/dela.47.1.5-39. [COBISS.SI-ID 66279522], [SNIP, Scopus do 27. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. KAFOL STOJANOVIĆ, Ajda, REPE, Blaž. Geoinformacijska podpora pri določanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica. Dela. [Tiskana izd.]. 2016, [št.] 45, str. 83-99, zvd., graf. prikazi. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.5.83-99/6939, DOI: 10.4312/dela.45.5.83-99. [COBISS.SI-ID 63265378], [SNIP, Scopus do 28. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

6. STEPIŠNIK, Uroš, REPE, Blaž. Identifikacija vročih točk geodiverzitete na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan. Dela. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 44, str. 45-62, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.44.1.45-62/5460, DOI: 10.4312/dela.44.3.45-62. [COBISS.SI-ID 59502434], [SNIP, Scopus do 28. 10. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]

7. MERCHEL, Silke, MRAK, Irena, BRAUCHER, Régis, BENEDETTI, Lucilla, REPE, Blaž, BOURLÈS, Didier, REITNER, Jürgen. Surface exposure dating of the Veliki vrh rock avalanche in Slovenia associated with the 1348 earthquake. Quaternary geochronology. 2014, vol. 22, str. 33-42. ISSN 1871-1014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101414000156, DOI: 10.1016/j.quageo.2014.02.002. [COBISS.SI-ID 53972322], [JCR, SNIP, WoS do 9. 1. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 27. 11. 2018: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6]

8. COKAN, Blaž (avtor, kartograf, fotograf), REPE, Blaž. Vpliv malih hidroelektrarn na populacijo potočne postrvi (Salmo trutta L.) na primeru reke Mislinje. Dela. [Tiskana izd.]. 2013, [št.] 40, str. 7-24, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.40.1.7-24/2009, DOI: 10.4312/dela.40.1.7-24. [COBISS.SI-ID 54153058], [SNIP, Scopus do 17. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

9. BLATNIK, Matej, REPE, Blaž. Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2013, 85, [št.] 2, str. 9-24, ilustr. ISSN 0350-3895. http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv_85-2_blatnik_rep…. [COBISS.SI-ID 53527650], [SNIP, Scopus do 29. 12. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

10. BLATNIK, Matej (avtor, fotograf, kartograf), REPE, Blaž. Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah. Dela. [Tiskana izd.]. 2012, [št.] 37, str. 45-63, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.37.3.45-63/720, DOI: 10.4312/dela.37.3.45-63. [COBISS.SI-ID 51078242], [SNIP, Scopus do 19. 1. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

11. REPE, Blaž. Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije. Dela. [Tiskana izd.]. 2010, 34, str. 143-166, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.34.8.143-166/1496, DOI: 10.4312/dela.34.8.143-166. [COBISS.SI-ID 45277282], [SNIP, Scopus do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

12. REPE, Blaž. Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa. Dela. [Tiskana izd.]. 2007, 28, str. 91-106, ilustr. ISSN 0354-0596. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_28/07_r…. [COBISS.SI-ID 36101218], [SNIP, Scopus do 20. 1. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

122. REPE, Blaž. Izbrane pedo in fitogeografske značilnosti Jezerskega. V: REPE, Blaž (ur.). Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 107-142, zvd., fotogr. GeograFF, 24. ISBN 978-961-06-0186-9. [COBISS.SI-ID 69740642]

123. REPE, Blaž. Soils of the Ljubljana basin western edge (foot slopes of the Polhograjsko hills). V: ŚWITONIAK, Marcin (ur.). Soil sequences atlas II. Toruń: Machina Druku, 2018. Str. 201-216, ilustr. ISBN 978-83-949297-7-0. [COBISS.SI-ID 66842722]

124. REPE, Blaž. Soils of the northern slopes of the Čabranka River valley (S Slovenia, municipality Loški potok). V: ŚWITONIAK, Marcin (ur.). Soil sequences atlas IV. Toruń: Machina Druku, 2018. Str. 23-45, ilustr. ISBN 978-83-951878-2-7. [COBISS.SI-ID 69859682]

125. REPE, Blaž. Pohorje - slovenska pedološka posebnost. V: DROZG, Vladimir (ur.), HORVAT, Uroš (ur.), KONEČNIK KOTNIK, Eva (ur.). Geografije Podravja. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 17-41, ilustr., zvd. Prostori. ISBN 978-961-286-073-8. DOI: 10.18690/978-961-286-074-5.2. [COBISS.SI-ID 65172578]

126. REPE, Blaž. Izbrane pedo in fitogeografske značilnosti doline Kamniške Bistrice s členitvijo. V: OGRIN, Darko (ur.), BOBOVNIK, Nejc. Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 21-44, fotogr., zvd. GeograFF, 22. ISBN 978-961-237-900-1. [COBISS.SI-ID 63772258]

127. VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. Introduction. V: VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. The soils of Slovenia. Dordrecht: Springer, cop. 2017. Str. 1-7, ilustr. World soils book series. ISBN 978-94-017-8584-6. ISSN 2211-1255. DOI: 10.1007/978-94-017-8585-3_1. [COBISS.SI-ID 5258600], [WoS do 20. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

128. REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož, VRŠČAJ, Borut. Factors of soil formation. V: VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. The soils of Slovenia. Dordrecht: Springer, cop. 2017. Str. 19-60, ilustr. World soils book series. ISBN 978-94-017-8584-6. ISSN 2211-1255. DOI: 10.1007/978-94-017-8585-3_3. [COBISS.SI-ID 5268840], [WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

129. VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. Soil degradation. V: VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. The soils of Slovenia. Dordrecht: Springer, cop. 2017. Str. 171-198, ilustr. World soils book series. ISBN 978-94-017-8584-6. ISSN 2211-1255. DOI: 10.1007/978-94-017-8585-3_8. [COBISS.SI-ID 5269864], [WoS do 15. 10. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

2.02 Strokovna monografija

185. REPE, Blaž (avtor, fotograf), BRUS, Robert (avtor, fotograf), KLADNIK, Drago (urednik, fotograf). Kalifornija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 210 str., ilustr. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Amerika, 1. ISBN 978-961-254-361-7. ISSN 2232-5522. [COBISS.SI-ID 260498432]

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)