Department of Translation Studies

25 let Oddelka za prevajalstvo

25 let Oddelka za prevajalstvo

Mineva že 25 let, odkar na Filozofski fakulteti deluje Oddelek za prevajalstvo. Smo dinamičen oddelek, ki je izobrazil številne generacije prevajalk in prevajalcev ter tudi tolmačk in tolmačev. Uspešno smo sodelovali pri številnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih in mnoge med njimi tudi vodili.

Meje mojega jezika so hkrati tudi meje mojega sveta, pravi Wittgenstein, zato je jasno, da nam prevajanje in tolmačenje odpirata vrata in gradita mostove do drugih kultur ter ohranjata kulturno raznolikost. To véliko poslanstvo prevajanja je v današnjem času pospešene globalizacije včasih malce odrinjeno ob rob. A to je tudi čas, ki končno prepoznava različnost kot vrednoto: in prav prevajalska dejavnost to različnost tudi omogoča in podpira.

Bachelor’s programme

BA in Translation

  • Single degree

Slovene–English–French
Slovene–English–German
Slovene–English–Italian

  • From 2022/23 also combined degree

Slovene–English
Slovene–French
Slovene–Italian
Slovene–German

  • From 2022/23 also double degree with the University of Trieste (Slovene–English–Italian)

Master’s programmes

MA in Translation

  • Single degree

Slovene–English–French
Slovene–English–German
Slovene–English–Italian

  • From 2022/23 also combined degree

Slovene–English
Slovene–French
Slovene–Italian
Slovene–German

Joint Programme in Translation (Slovene–English–French) with INALCO University in Paris
Joint Programme in Translation (Slovene–English–German) with the University of Graz

MA in Interpreting

  • Language A-B-C
  • From 2022/23 also Interpreting for Slovene Sign Languages

Joint Master’s in Digital Linguistics with the Faculty of Computer and Information Science, Faculty of Social Sciences, University of Zagreb and Masaryk University

Doctoral programme

Interdisciplinary Doctoral Program in the Humanities and Social Sciences: Translation Studies

Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo

Magistrski študij tolmačenja je eden najbolj zahtevnih študijev, saj je simultano tolmačenje ena kognitivno najbolj zahtevnih človekovih dejavnosti, poleg prirojenega talenta pa zahteva mnogo vaje in vseživljenjsko izobraževanje. Skrbno izbrani študenti poleg tolmaških tehnik usvojijo še številne druge veščine s področja javnega nastopanja, obvladovanja stresa, poznavanja osnov protokola, mednarodne komunikacije in aktualnega dogajanja v svetu.
Študij sledi sodobnim smernicam in študente seznani tudi s tolmačenjem na daljavo, ki se je uveljavilo predvsem v času pandemije, s seboj pa prinaša tudi številne izzive. Vsi študenti tega programa nemudoma najdejo odlično zaposlitev, ne glede na to, ali postanejo tolmači in se preselijo v Bruselj ali pa se odločijo za številne druge poklice (management, oglaševanje, diplomacija itd.). Študij poteka v tesnem sodelovanju in s finančno ter pedagoško podporo Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Veseli in ponosni smo, da je večina slovenskih tolmačev, ki delajo za institucije EU, prav diplomantov našega programa.
Od leta 2005 je naša fakulteta članica prestižnega združenja EMCI, ki vključuje univerze z najbolj kakovostnimi študiji tolmačenja v Evropi (Ljubljana je bila ponovno potrjena prav leta 2022). Študenti na letnem študentskem srečanju EMCI spoznajo bodoče kolegice in kolege iz vse Evrope.
Eno od temeljnih zagotovil visoke kakovosti študija je dejstvo, da vse tolmaške vaje poučujejo pedagogi, ki so sami aktivni konferenčni tolmači. Študentom predstavijo tudi etični kodeks tolmaškega poklica, ki med drugim poudarja pomen kolegialnosti. Mlade tolmačke in tolmače v poklic uvedejo tudi kolegice in kolegi iz Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, ki mu trenutno predseduje prav naša doktorandka in predavateljica Jana Zidar Forte.
 V zadnjih letih na Filozofski fakulteti veliko pozornosti posvečamo tudi tolmačenju za skupnost, sodnemu tolmačenju in tolmačenju v slovenski znakovni jezik. Hvaležni smo, da pri tem lahko sodelujemo s strokovnjaki z drugih oddelkov ter smo deležni podpore oddelčnega in fakultetnega vodstva.

Publikacije zaposlenih na Oddelku za prevajalstvo, izšle pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete / Založbi Univerze v Ljubljani

Na spodnjem seznamu so predstavljene publikacije zaposlenih na Oddelku za prevajalstvo, ki so izšle pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete. Zaradi prostorskih omejitev seznam ne obsega mnogoštevilnih publikacij, ki so izšle pri drugih založbah, ali revijalnih objav.

Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Fišer, Darja, ur. 2018. Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine.
Fišer, Darja in Michael Beißwenger, ur. 2017. Investigating Computer-Mediated Communication: Corpus-Based Approaches to Language in the Digital World.
Fišer, Darja in Philippa Smith, ur. 2020. The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of Socially Unacceptable Online Discourse Practices.
Gorjanc, Vojko, ur. 2013. Slovensko tolmačeslovje.
Gorjanc, Vojko, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek, ur. 2015. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve.
Gorjanc, Vojko, Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek, ur. 2017. Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions.
Grad, Martin Anton. 2020. Spletni žanri v prevodu.
Gruntar Jermol, Ada, Mojca Schlamberger Brezar in Vlasta Kučiš, ur. 2019. Translation and/und Migration / Prevajanje in migracije.
Mezeg, Adriana. 2020. Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino – korpusni pristop.
Mikolič Južnič, Tamara. 2017. Nominalizacija: korpusni pristop h kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem.
Paolucci, Sandro. 2021. Alla ricerca dell’uniformità terminologica nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni.
Pisanski Peterlin, Agnes. 2011. Metabesedilo med dvema kulturama.
Pisanski Peterlin, Agnes in Tamara Mikolič Južnič, ur. 2020. Academic Writing from Cross-Cultural Perspectives: Exploring the Synergies and Interactions.
Pisanski Peterlin, Agnes in Mojca Schlamberger Brezar, ur. 2014. Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije.
Pokorn, Nike K., ur. 2009. Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju.
Pokorn, Nike K. in Uršula Lipovec Čebron, ur. 2019. Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu.
Schlamberger Brezar, Mojca. 2009. Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu.
Schlamberger Brezar, Mojca in Ada Gruntar Jermol, ur. 2019. Norms in Language, Norms in Translation / Normes en langue, normes en traduction / Sprach- und Übersetzungsnormen.
Schlamberger Brezar, Mojca, David Limon in Ada Gruntar Jermol, ur. 2015. Contrastive Analysis in Discourse Studies and Translation / Analyse contrastive de discours et traduction / Kontrastive Diskurzanalyse und Translation.
Vaupot, Sonia, Adriana Mezeg, Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar in Metka Zupančič, ur. 2020. Contacts linguistiques, littéraires, culturels: cent ans d’études du français à l’Université de Ljubljana.
Vintar, Špela. 2008. Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija.
Vintar, Špela, ur. 2010. Slovenske korpusne raziskave.
Vintar, Špela, ur. 2013. Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo.
Zemljarič Miklavčič, Jana. 2008. Govorni korpusi.
Zlatnar Moe, Marija, Tanja Žigon in Tamara Mikolič Južnič. 2015. Center in periferija: razmerja moči v svetu prevajanja.
Zlatnar Moe, Marija, Tanja Žigon in Tamara Mikolič Južnič. 2019. Center and Periphery: Power Relations in the World of Translation.
Žigon, Tanja, Karin Almasy in Andrej Lovšin. 2017. Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju: kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki.

Zbirka Razprave FF

Gorjanc, Vojko in Andreje Žele, ur. 2010. Izzivi sodobnega jezikoslovja.
Grosman, Meta. 2004. Književnost v medkulturnem položaju.
Grošelj, Robert. 2011. Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih.
Morel, Alenka in Vojko Gorjanc. 2016. Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji.
Vaupot, Sonia. 2015. Les enjeux culturels de la traduction.
Zlatnar Moe, Marija. 2018. Hamlet med Slovenci: recepcija in slogovne paradigme šestih slovenskih Hamletov.

Zbirka Slovenske germanistične študije

Kondrič Horvat, Vesna, Dejan Kos, Andrea Leskovec in Špela Virant, ur. 2019. Literarische Freiräume.
Kramberger, Petra, Irena Samide in Tanja Žigon, ur. 2017. »Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt«: literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen.
Miladinović Zalaznik, Mira in Tanja Žigon, ur. 2014. Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem: medkulturne literarnovedne študije.

Zbirka Sporazumevanje

Arhar Holdt, Špela, ur. 2021. Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode.
Čibej, Jaka, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc in Simon Krek. 2020. A Guide to Frequency Lists from the Gigafida 2.0 and GOS 1.0 Corpora.
Čibej, Jaka, Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc in Simon Krek. 2020. Vodnik po frekvenčnih spiskih iz korpusov Gigafida 2.0 in GOS 1.0.
Gantar, Polona. 2015. Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju.
Kosem, Iztok, ur. 2021. Kolokacije v slovenščini.
Kosem, Iztok, Mojca Stritar, Sara Može, Ana Zwitter Vitez, Špela Arhar Holdt in Tadeja Rozman. 2020. Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop.
Logar Berginc, Nataša, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt in Simon Krek. 2020. Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba.
Rozman, Tadeja, Irena Krapš Vodopivec, Mojca Stritar in Iztok Kosem. 2020. Empirični pogled na pouk slovenskega jezika.

Učbeniki FF

Biffio Zorko, Helena in Amalija Maček. 2015. Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja.
Gorjanc, Vojko in Darja Fišer. 2010. Korpusna analiza.
Gruntar Jermol, Ada. 2011. Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami.
Kuster, Helena. 2013. Izbrane teme iz besediloslovja, stilistike in pragmatike slovenskega jezika.
Leskovec, Andrea. 2020. Vergangenheitsbewältigung: deutschsprachige Literatur und nationalsozialistische Vergangenheit.
Limon, David. 2009. British Society and Culture: From a Slovene Perspective.
Pisanski Peterlin, Agnes. 2018. An Introduction to the Society and Culture of the United States: A Textbook for Slovene Students of Translation.
Pokorn, Nike K. 2006. British Literature: From the Anglo-Saxons to the Victorians.
Popič, Damjan. 2018. Vejica, pa pika! Zbirka pravopisnih vaj za slovenščino.
Schlamberger Brezar, Mojca in Adriana Mezeg. 2010. La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français.
Schlamberger Brezar, Mojca in Gregor Perko. 2008. La morphosyntaxe non-verbale.
Schlamberger Brezar, Mojca, Gregor Perko in Adriana Mezeg. 2013. La syntaxe du français – approche contrastive.
Udovič, Boštjan in Tanja Žigon. 2020. Uvod v diplomacijo in mednarodne organizacije.
Umek, Peter. 2017. Tolmačenje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite.
Vaupot, Sonia. 2009 (2019). Civilisation française: histoire, institutions, économie.
Vintar, Špela. 2016. Prevajalske tehnologije.
Žigon, Tanja in Boštjan Udovič. 2013. Uvod v mednarodne organizacije.

Drugo

Čibej, Jaka, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem in Simon Krek, ur. 2018. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts.
Fišer, Darja, ur. 2015. Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih.
Fišer, Darja in Michael Beißwenger, ur. 2016. Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities.
Fišer, Darja in Andrej Pančur, ur. 2018. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities.
Gorjanc, Vojko, ur. 2012. Slovanski jeziki: iz preteklosti v prihodnost.
Kramberger, Petra, Irena Samide in Tanja Žigon, ur. 2018. Frauen, die studieren, sind gefährlich: ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz.
Lipovec Čebron, Uršula, Sara Pistotnik in Nike K. Pokorn, ur. 2017. Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu 1: angleško-francosko.
Lipovec Čebron, Uršula, Sara Pistotnik in Nike K. Pokorn, ur. 2017. Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu 2: rusko-kitajsko.
Lipovec Čebron, Uršula, Sara Pistotnik in Nike K. Pokorn, ur. 2017. Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu 3: arabsko-farsi.
Lipovec Čebron, Uršula, Sara Pistotnik in Nike K. Pokorn, ur. 2017. Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu 4: albansko.
Maček, Amalija, Tina Štrancar in Tanja Žigon, ur. 2015. Pet poti do prevoda: projekt TransStar Evropa.
Marti, Roland, Patrice Pognan in Mojca Schlamberger Brezar, ur. 2020. Intercomprehensio Slavica.
Mezeg, Adriana, ur. 2017. Kaj se skriva za prevodom? Izzivi pri prevajanju iz francoščine v slovenščino – zbornik študentskih prevajalskih nalog.
Pokorn, Nike K., Maurizio Viezzi in Tatjana Radanović Felberg, ur. 2020. Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters.
Popič, Damjan in Jana Zemljarič Miklavčič, ur. 2011. Izzivi jezika 2: zbornik študentskih strokovnih besedil s področja prevajanja.
Schlamberger Brezar, Mojca, Gregor Perko in Patrice Pognan. 2015. Les bases de la morphologie du slovène pour locuteurs francophones.
Schlamberger Brezar, Mojca, Marija Zlatnar Moe in Tanja Žigon, ur. 2019. Cliffhanger 2019. O problemih sodobne družbe skozi prevajanje književnosti: zbornik književnih prevodov študentov Oddelka za prevajalstvo.
Tesnière, Lucien. 2022. Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini. Prev. Mojca Schlamberger Brezar.
Uri, Helene. 2016. Jezičnica. Ur. Vojko Gorjanc. Prev. Darko Čuden.
Vaupot, Sonia in Urban Šrimpf, ur. 2020. Matiček se vrača v francoščino: zbornik študentskega kratkega prevoda in povezanih prispevkov s prevodom.
Zemljarič Miklavčič, Jana, Jaka Čibej, Dejan Debelak, Živa Furlan in Manca Hočevar, ur. 2009. Izzivi jezika: zbornik študentskih strokovnih besedil s področja prevajanja.
Zlatnar Moe, Marija, Tanja Žigon in Mojca Schlamberger Brezar, ur. 2018. Cliffhanger 2018: zbornik književnih prevodov študentov Oddelka za prevajalstvo.

Revije

Slovenščina 2.0 –  od 2013. Urednika Špela Arhar Holdt in Vojko Gorjanc.
STRIDON: Journal of Studies in Translation and Interpreting – od 2021. Glavna urednica Nike K.  Pokorn, sourednici Tamara Mikolič Južnič in Agnes Pisanski Peterlin.