»Motil sem se. Nobene meje ni lahko prečkati. Nujno se je nečemu odreči. Mislili smo, da bomo lahko odšli brez težav, a zapustiti svojo državo je tako težko, kot da bi si odrl kožo. Tudi če na meji ni bodeče žice ali kontrolne točke, to ne spremeni ničesar. Za sabo sem pustil brata, kot čevelj, ki ga izgubiš med tekom. Nobena meja nas mirno ne spusti mimo. Vse meje nas ranijo.«

Laurent Gaudé, Eldorado
Department of Sociology

Jr. Res. Dr. Tjaša Učakar

Tjaša Učakar (1983) je raziskovalka na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z migracijskimi študijami in študijami mej, njen širši raziskovalni interes pa zajema še vprašanja članstva, državljanstva in tujosti, ki jih obravnava s konceptualnim aparatom kritične teorije. Leta 2010 je diplomirala iz sociologije in geografije na Filozofski fakulteti UL in za svoje diplomsko delo »Izbris ali prenos: boj za interpretacijo izbrisanih« prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Leta 2016 je na isti instituciji doktorirala iz sociologije kulture, z nalogo »Perspektive imigracije v Evropski uniji: sociološka rekonceptualizacija članstva in pripadanja«. Že v času doktorskega študija je delala kot raziskovalka na oddelku za sociologijo FF UL, kjer je zaposlena še danes.

  • UCAKAR, Tjasa. Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju = Migration policies of the EU: novel articulations of exclusion in 21st century. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. 205 p. ISBN 978-961-237-941-4.
  • UČAKAR, Tjaša. Migracijska politika EU : nove artikulacije isključivanja u 21. stoljeću. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Zagreb: Sandorf, 2019. 230 str. Biblioteka Zirone. ISBN 978-953-351-159-7.
  • UCAKAR, Tjasa. Nove artikulacije izključevanja Drugih : od izbrisanih do tujcev = New articulations of exclusion of the Other: from the Erased to foreigners. In: KUHAR, Roman (ed.). Identitete na presečišču kriz = Identities at the crossroads of crises. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2019. pp. 77-99. ISBN 978-961-06-0171-5. ISSN 2335-3333.
  • VIDMAR, Ksenija H., UCAKAR, Tjasa. Migrant workers in Post-Yugoslav Slovenia : betwen memory, solidarity and denial. In: PAJNIK, Mojca (ed.), ANTHIAS, Floya (ed.). Work and the challenges of belonging : migrants in globalizing economies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. pp. 75-92. ISBN 1-4438-5811-0, ISBN 978-1-4438-5811-3.
  • UCAKAR, Tjasa. Dom, domovina in identiteta : priseljenke v slovenskem prostoru = Home, homeland, and identity : immigrant women in Slovenia. In: VIDMAR, Ksenija H. (ed.). Ženske na poti, ženske napoti = Women away, women on the way : migrantke v slovenski nacionalni imaginaciji = female migrants in the Slovene national imagination. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014. pp. 169-195, 197-225. ISBN 978-961-237-699-4. ISSN 2335-3333.
  • UČAKAR, Tjaša, FABIJAN, Emanuela, SMRDELJ, Rok, JEŠE PERKOVIĆ, Ana. Raziskovalna dinamika na področju diskriminacije v Sloveniji : uveljavljanje intersekcionalne analize. Časopis za kritiko znanosti. 2019, letn. 47, [št.] 275, str. 129-159. ISSN 0351-4285.
  • JEŠE PERKOVIĆ, Ana, UČAKAR, Tjaša. Economic crisis and the crisis of national identity in Slovenia : toward a new notion of social order. Nationalities papers : the journal of nationalism and ethnicity. 2017, vol. 45, no. 2, str. 292-306, graf. prikazi, tabele. ISSN 0090-5992. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00905992.2016.1257595?needAc…, DOI: 10.1080/00905992.2016.1257595.
  • MANDELC, Damjan, UČAKAR, Tjaša. Perforated democracy : disintegration, state-building, europeanisation and the erased of Slovenia. Revija za sociologiju : sociološki tromjesečnik. Travanj 2011, god. 41, br. 1, str. 27-49. ISSN 0350-154X.
  • VIDMAR, Ksenija H., UČAKAR, Tjaša. Multikulturalizem kot orodje spolnega podrejanja : analiza javnega diskurza o zakrivanju. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 22, št. 3/4, str. 149-170, 207-208. ISSN 1581-6036.

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)