Analiza in prevajanje medijskih besedil

Analiza in prevajanje medijskih besedil

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Vsebina

Študenti utrjujejo bralno razumevanje z uporabo različnih bralnih tehnik, analizo in povzemanjem težjih japonskih besedil različnih zvrsti. Pri tem sistematsko širijo besedišče s pomočjo leksikalne analize, povezovanja in grupiranja ter aktivne rabe novo pridobljenega besedišča in leksikalnih vzorcev, obenem pa utrjujejo in širijo znanje slovničnih in skladenjskih vzorcev. Analizirajo japonska pisana besedila različnih funkcij in z različnih področij, jih primerjajo z vzporednimi slovenskimi besedili in vadijo njihovo prevajanje (iz slovenščine v japonščino), ob tem ugotavljajo primernost različnih prevajalskih rešitev v različnih situacijah. Slušno razumevanje utrjujejo s poslušanjem oz. gledanjem japonskih radijskih oz. televizijskih poročil (preko spleta) in oddaj o aktualnih temah. Pisno sposobnost utrjujejo s povzemanjem in pisanjem krajših sestavkov v japonščini. Govorno sposobnost urijo z ustnimi predstavitvami zbranega gradiva v japonščini pred ostalimi študenti in sodelovanjem pri debatah o istih temah.