Oddelek za prevajalstvo

Dodatne informacije

Dodatne informacije o magistrskem študiju Tolmačenje

Dodatne informacije 

Magistrski program iz tolmačenja bo usposobil visoko kvalificiranetolmačke in tolmače, ki bodo strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Uspešno absolviran program bo omogočal tolmačkam in tolmačem, da se bodo lahko profesionalno soočili s trenutnimi zahtevami trga in bodo sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam tolmaškega trga. Tolmačke in tolmači bodo tako iz pisne, govorne ali multimedialne predloge lahko izdelali govorni ali multimedialni tekst, ki v ciljnem jeziku (slovenščini in dveh tujih jezikih) oz. kulturi izpolnjuje določen cilj. Z uporabo odgovarjajočih tehnik bodo sposobni konsekutivno in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila. Usposobljeni bodo za samostojno delo in za delo v skupini, ki ga bodo oporavljali deontološko korektno in v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Program bo zagotavljal tudi visoke kompetence s področja vsebin teorije prevajanja in tolmačenja tako, da bo magistrom oz. magistircam tolmačenja omogočal lastno razumevanje teoretičnih principov in njihovo vrednotenje ter prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki tolmačke oz. tolmači soočali pri svojem delu. Tako zasnovan študijski program bo izobrazil teoretično visoko usposobljene magistrice oz. magistre in s tem omogočil nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

Splošne kompetence

 • pisne in govorne komunikacijske spretnosti na višji stopnji;
 • sposobnost in spretnost za timsko delo;
 • spretnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 • sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic na višji stopnji;
 • sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov;
 • sposobnost kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki;
 • sposobnost avtonomnega delovanja v stroki;
 • sposobnost razvijanja kritičnega uma.

Predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost opisa in teoretične analize prevajalskih in tolmaških procesov;
 • poznavanje in obvladovanje tolmaških strategij in tehnik;
 • sposobnost analize, razumevanja in povzemanja besedil;
 • enciklopedično vedenje in medkulturno zavedanje;
 • sposobnost slušnega razumevanja in govornega izražanja;
 • sposobnost pomnenja;
 • komunikacijske spretnosti;
 • sposobnost oblikovanja samostojnega pogleda na status tolmačenja in tolmača;
 • sposobnost uporabe specifičnih informacijskih tehnologij za tolmaško delo;
 • besedilna kompetenca v slovenščini in dveh tujih jezikih glede na specifiko besedilnih in komunikacijskih konvencij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja sporazumevalnih procesov v družbi na višji stopnji;
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja komunikacije od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;

Dodatne predmetnospecifične kompetence so navedene v obrazcu za učni načrt za vsak predmet posebej.

Na magistrski študij Tolmačenja se lahko vpiše:

 • vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju); pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti;
 • kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje z drugega strokovnega področja: ti kandidati oz. kandidatke morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT;
 • kandidat oz. kandidatka, ki je končal oz. končala visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij: ti kandidati oz. kandidatke morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Merila ob omejitvi vpisa za kandidate oz. kandidatke, ki so opravili preizkus tolmaških sposobnosti (brez pozitivno opravljenega izpita tolmaških sposobnosti vpis na program tolmačenje ni mogoč):

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)
 • ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
 • povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
 • povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
 • povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz drugega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
 • bibliografija in nagrade (15 %)

Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga pripravi Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo.

Na drugostopenjskem univerzitetnem študijskem programu »Tolmačenje« se upoštevajo tudi znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja.

Študentje oz. študentke znanja, pridobljena v raznih oblikah formalnega izobraževanja, izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo s kreditnimi točkami. Študentu oz. študentki se lahko prizna do 6 KT, ki lahko nadomestijozunanji izbirni predmet študijskega programa. Na podlagi individualnih vlog študentov oz. študent o priznavanju in vrednotenju tako pridobljenih znanji in spretnosti odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Pri znanjih, pridobljenih na osnovi izkazanih listin neformalnega izobraževanja oziroma portfolija (projekti, elaborati, izumi, patenti, objave avtorskih del ipd.), se študentu oz. študentki lahko prizna do 6 KT, ki lahko nadomestijo zunanji izbirni predmet študijskega programa. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Študent, ki je objavil članek v znanstveni reviji, ki ji stroka priznava znanstveno relevantnost (gl. priložen seznam), lahko zaprosi za priznanje članka namesto magistrske naloge (15 KT). O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Študent oz. študentka lahko zaprosi tudi za priznanje vsebin prevajalske prakse (6 KT) na podlagi dokazil o opravljenem praktičnem prevajalskem ali tolmaškem delu. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Študentu oz. študentki se tako lahko skupaj prizna 27 KT oz. 22,5 % študijskega programa.

Študentu oz. študentki drugostopenjskega univerzitetnega študijskega programa »Tolmačenje« se na osnovi delovnih izkušenj in strokovnih referenc, ki jih izkazuje s portfolijem, lahko delno ali v celoti prizna študijske obveznosti znotraj vseh delov študijskega programa. Priznavanje študijskih obveznosti je v domeni posameznih nosilcev predmetov. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog in pisnih mnenj nosilcev posameznih predmetov odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Določila o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem, v kolikor je v obliki učnega sporazuma to dogovorjeno vnaprej.

Podrobnejša navodila glede priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti so navedena na spletni strani UL, in sicer na tem naslovu.

Na tej strani se nahaja tudi obrazec za priznavanje teh znanj in spretnosti, ki ga študent izpolne in odda v Referatu za študentske zadeve FF.

Za napredovanje v drugi letnik magistrskega študija tolmačenja mora študent oz. študentka v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik, v skupnem obsegu 54 KT.

Prehajanje med programi je določeno skladno s 181.-189. členom statuta UL.

Prehajanje na magistrski študij Tolmačenje na FF UL

a) med univerzami je določeno glede na 189. člen statuta UL: 

 • kandidat oz. kandidatka mora za prehod na študij tolmačenja na FF UL izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na katero je vpisan;
 • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

b) med študijskimi programi UL je mogoč prehod na študij tolmačenja na FF UL le s programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe druge stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen statuta UL: 

 • prehod na študij tolmačenja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program tolmačenja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu;
 • kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija tolmačenja;
 • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

c) iz univerzitetnega študijskega programa Prevajalstvo, izoblikovanega pred bolonjsko reformo: 

 • Prehod na študij Tolmačenja je mogoč iz univerzitetnega študijskega programa Prevajalstvo, izoblikovanega pred bolonjsko reformo, z jezikovno kombinacijo slovenščina-angleščina-nemščina/italijanščina/francoščina, če ima kandidat uspešno zaključene tri letnike (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2. in 3. letnik), in sicer v prvi letnik študija Tolmačenja. Če ima kandidat uspešno zaključene štiri letnike (opravljene vse obveznosti po programu, razen diplomskega dela oz. diplomskega izpita), se mu lahko ob izbiri iste jezikovne kombinacije prizna do 60 KT;
 • Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija Tolmačenja in opraviti izpit tolmaških sposobnosti;
 • Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati.

d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki imajo uspešno zaključene vsaj tri letnike:

 • Če imajo ti kandidati oz. kandidatke uspešno zaključene tri letnike (opravljene vse obveznosti po programu za 1., 2. in 3. letnik), morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo poznavanje kulture, družbe in literature izbranih jezikov ter jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija), in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence na univerzitetnem študijskem programu in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT.
 • Če imajo ti kandidati oz. kandidatke uspešno zaključene štiri letnike (opravljene vse obveznosti po programu, razen diplomskega dela oz. diplomskega izpita), morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo poznavanje kulture, družbe in literature izbranih jezikov ter jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija), in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence na univerzitetnem študijskem programu in rezultate izpita se lahko prizna do 60 KT.
 • Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija Tolmačenja;
 • Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati.

Magistrski program Tolmačenje ne predvideva možnosti prehoda med smermi znotraj programa, po prvem letniku pa je omogočena možnost prehoda med programoma Prevajanje in Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo FF UL, in sicer:

prehod iz programa Tolmačenje na program Prevajanje pod naslednjimi pogoji:

 • opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik v skupnem obsegu 60 KT
 • prehod je možen samo znotraj iste smeri enega in drugega študija (ista jezikovna kombinacija)

prehod iz programa Prevajanje na program Tolmačenje pod naslednjimi pogoji: 

 • opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik v skupnem obsegu 60 KT
 • uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti
 • prehod je možen samo znotraj iste smeri enega in drugega študija (ista jezikovna kombinacija).
Leto Št. magist. SCIC- opravljen EU izpit
2006/2007 3 3 100%
2007/2008 2 0 0%
2008/2009 3 2 66%
2009/2010 4 3 100%
2010/2011 4 4 100%
2011/2012 4 1 25%
SKUPAJ 20 13 65%

Glede na dejstvo, da sta skoraj dve tretjini vseh diplomantov (65 %; od leta 2006 je magistriralo 20 študentov, akreditacijo pa opravilo 13 magistrov študija Tolmačenja) uspešno opravili akreditacijski izpit pri Generalnem direktoratu za tolmačenje pri evropskih inštitucijah, kaže, da učni izidi študentov ustrezajo ciljem programa. Generalni direktorat za tolmačenje pri Evropski komisiji SCIC navaja podatke, da za uspešno delo potrebuje približno 80 tolmačev za vsak jezik, ki ga ta služba ponuja (podatke vsako leto na letnem sestanku SCIC posreduje Generalni direktorat za tolmačenje, najdete jih lahko tudi na: http://www.europa-nu.nl/id/vh...). Leta 2012 je bilo pri vseh evropskih inštitucijah akreditiranil le 67 tolmačev za slovenski jezik, kar pomeni, da potreba po tolmačih za slovenski jezik še obstaja.

Če se želite udeležiti preizkusa znanja, ki je pogoj za vpis na magistrski študij prevajanja, izpolnite obrazec.

Obrazec pošljite na elektronski naslov mojca.golob@ff.uni-lj.si ali na naslov

Filozofska fakulteta
Oddelek za prevajalstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Prijave za prihodnje študijsko leto praviloma sprejemamo do konca junija oz. avgusta oz. po razporedu. Obvestili vas bomo o datumu in uri preizkusa znanja jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija). Preizkusi znanja praviloma potekajo meseca junija in septembra na FF v Ljubljani.

Preizkusi znanja za leto 2024 so:

 • junijski preizkusi znanja: pisni preizkus bo 1. 7. 2024, ustni del preizkusa bo 8. in 9. 7. 2024. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 25. 6. 2024.
 • septembrski preizkusi znanja: pisni del preizkusa bo 27.8. 2024, ustni del preizkusa bo 2. in 3. 9. 2024. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 21. 8. 2024.

Magistrski študij (2. stopnja) je brezplačen za:

 • vse državljane EU in
 • državljane Hrvaške, Črne Gore in Makedonije, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum,

a le če se vpišejo na redni študij z zaključeno 1. stopnjo študija.

Študij je plačljiv le:

 • za vse, ki niso državljani EU ali zgoraj naštetih držav,
 • če se kandidat vpiše na izredni študij in
 • če na redni študij vpiše kandidat z že doseženo izobrazbo, ki je enakovredna bolonjskemu magisteriju (2. stopnja) - to torej velja za vse kandidate z univerzitetno diplomo (po "starem" sistemu).

Sodelavke in sodelavci oddelka